Reindrift - Beitehage

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20221017

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Produktspesifikasjon Beitehage Områder for reindrift som er helt eller delvis inngjerdet med trådstengsel. Her samles flokken før den tas inn i et arbeidsgjerde for kalvemerking, uttak av slaktedyr eller i påvente av transport. Der hvor beitehagen er delvis inngjerdet med trådstengsel er det i tillegg naturlige stengsler som berg, innsjø eller elv som avgrenser beitehagen.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Beitehage/20221017

Viser treff 1 - 16 av 16Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Beitehage objekttype

Områder som er helt eller delvis inngjerdet med trådstengsel. Her samles flokken før den tas inn i et arbeidsgjerde for kalvemerking, uttak av slaktedyr eller i påvente av transport. Der hvor beitehagen er delvis inngjerdet med trådstengsel er det i tillegg naturlige stengsler som berg, innsjø eller elv som avgrenser beitehagen. -- Definition -- enclosed, fenced area where the reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into an area demarcated by a work enclosure


BeitehageGrense objekttype

Avgrenser områder som er helt eller delvis inngjerdet med trådstengsel. Her samles flokken før den tas inn i et arbeidsgjerde for kalvemerking, uttak av slaktedyr eller i påvente av transport. Der hvor beitehagen er delvis inngjerdet med trådstengsel er det i tillegg naturlige stengsler som berg, innsjø eller elv som avgrenser beitehagen. -- Definition -- demarcates a grazing enclosure


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen -- Definition - - description of the quality of the localization


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen -- Definition - - how good the visibility of the mapped detail was during mapping


ReinbeitebrukerID kodeliste

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid


Reindriftsanleggstype kodeliste

spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite -- Definition - - specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based