Reindrift - Reinbeiteområde

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20170315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet avgrenser de seks reinbeiteområdene som tilsammen utgjør det samiske reinbeiteområdet. Retten til å utøve reindrift innenfor disse områdene er eksklusiv for den samiske befolkning. Denne samiske særretten gjelder ikke utenfor disse områdene, hvor det kreves særskilt tillatelse for å utøve reindrift på egne og leide arealer. Et reinbeiteområde utgjør en administrativ enhet for flere reinbeitedistrikt. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i reinbeiteområdene.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Reinbeiteomrade/20170315

Viser treff 1 - 14 av 14


Reinbeiteområde objekttype

felles administrativ enhet for mange reinbeitedistrikter -- Definition -- common administrative unit for several reindeer pasture districts


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


ReinbeiteområdeGrense objekttype

avgrenser et reinbeiteområde -- Definition -- demarcates a reindeer pasture area


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


ReinbeiteområdeID kodeliste

identifisering av et reinbeiteområde -- Definition - - identification of a reindeer pasture area


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen