Reindrift - Restriksjonsområde

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20170315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: områder og linjer som ved dom er tilknyttet bestemmelser vedrørendebeiterettigheter. Retten til å drive reindrift er begrenset p.g.a særlige rettsforhold

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Reinrestriksjonsomrade/20170315

Viser treff 1 - 15 av 15


ReindriftRestriksjonGrense objekttype

avgrenser et restriksjonsområde. Må ikke forveksles må restriksjonslinje.


ReindriftRestriksjonsLinje objekttype

Linje som ved dom markerer en grense tilknyttet bestemmelser vedrørendebeiterettigheter. Retten til å drive reindrift er begrenset p.g.a særlige rettsforhold


ReindriftRestriksjonsOmråde objekttype

områder som ved dom er tilknyttet bestemmelser vedrørendebeiterettigheter. Retten til å drive reindrift er begrenset p.g.a særlige rettsforhold


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingenMålemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based