Reindrift - Flyttlei

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20221017

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Produktspesifikasjon Flyttlei. En flyttlei er der hvor reinen drives/ledes/føres eller trekker selv mellom årstidsbeitene, eller innad i et årstidsbeite. Også svømmelei inngår som flyttlei. Bredden på en flyttlei varierer ut i fra terreng og måten det flyttes på. Det kan være en aktiv driving av reinen, eller at reinen styres i ønsket retning, hvor reinen får beite seg gjennom et område. Enkelte steder er det utvidelser på flyttleia. Disse utvidelsene markerer beitelommer eller overnattingsbeiter hvor flokken hviler/beiter.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Flyttlei/20221017

Viser treff 1 - 15 av 15FlyttleiGrense objekttype

avgrenser en flyttlei -- Definition -- demarcates a driving track


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Flyttlei objekttype

En flyttlei er der hvor reinen drives/ledes/føres eller trekker selv mellom årstidsbeitene, eller innad i et årstidsbeite. Også svømmelei inngår som flyttlei. Bredden på en flyttlei varierer ut i fra terreng og måten det flyttes på. Det kan være en aktiv driving av reinen, eller at reinen styres i ønsket retning, hvor reinen får beite seg gjennom et område. Enkelte steder er det utvidelser på flyttleia. Disse utvidelsene markerer beitelommer eller overnattingsbeiter hvor flokken hviler/beiter. -- Definition -- track or route in the terrain along which the reindeer are driven and, to a certain extent, migrate of their own accord between seasonal grazing areas


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen -- Definition - - description of the quality of the localization


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen -- Definition - - how good the visibility of the mapped detail was during mapping


ReinbeitebrukerID kodeliste

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid