Reindrift - Reindriftsanlegg

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20221017

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet reindriftsanlegg gir opplysninger om ulike typer gjerder og anlegg gir som er viktige for reindrifta.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Reindriftsanlegg/20221017

Viser treff 1 - 15 av 15Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


ReindriftAnlegg objekttype

anlegg og løyper brukt av reindrifta for å utføre sentrale oppgaver som merking, skilling og slakting av rein -- Definition -- facility and trails used for reindeer husbandry to perform central tasks such as tagging, separation and slaughtering of reindeer


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen -- Definition - - description of the quality of the localization


Reindriftsanleggstype kodeliste

spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite -- Definition - - specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reindriftsanleggstype


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen -- Definition - - how good the visibility of the mapped detail was during mapping


ReinbeitebrukerID kodeliste

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based