Søket gav 154 treff

AdresseTilgjengeligForAlle_20200501 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501

Eier: Kartverket

Gyldig

4.6


Barnehager produktspesifikasjon

oversikt over og informasjon om barnehager i Norge

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager

Eier: Kartverket

Gyldig

20171201


Barnehager produktspesifikasjon

oversikt over og informasjon om barnehager i Norge

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager

Eier: Kartverket

Gyldig

20210801


Barnetråkk - aggregert produktspesifikasjon

Datamodell for Barnetråkk aggregerte data. Aggregert datasett er en heksagon rutenett representasjon av punkt og linje registeringer i Barnetråkk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert

Eier: Kartverket

Gyldig

20230901


Barnetråkk produktspesifikasjon

Datamodell for Barnetråkk. Barnetråkk inneholder data om barna sitt nærmiljø og er registrert av skoleelever. Data omfatter veier barn bruker til skole- og fritidsaktiviteter, samt informasjon om steder barn bruker til fritidsaktiviteter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk

Eier: Kartverket

Gyldig

20221001


Elveg 2.0 produktspesifikasjon

Elveg 2.0 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0

Eier: Kartverket

gyldig

2.0.2


Elveg 2.0 produktspesifikasjon

Elveg 2.0 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0

Eier: Kartverket

Gyldig

2.0.2


AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501

Eier: Kartverket

Gyldig

4.6


Markagrensen produktspesifikasjon

Modellen beskriver det planreleavante temadatasettet Markagrensen. Markagrensen avgrenser område for virkeområdet til Markaloven.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen\Markagrensen

Eier: Kartverket

Gyldig

20170201


Markagrensen produktspesifikasjon

Modellen beskriver det planreleavante temadatasettet Markagrensen. Markagrensen avgrenser område for virkeområdet til Markaloven.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Markagrensen\Markagrensen

Eier: Kartverket

Gyldig

20171115


Matrikkelen - Bygningspunkt produktspesifikasjon

Bygningspunkt registrert i matrikkelen med bygningsnummer, bygningens nåværende (tiltaks-)status, bygningstype. Inneholder ikke registrerte bygningsendringer (påbygg o l) eller historikken/datoer for tidligere bygningsstatuser. Bygg med bygningstatusverdiene under er ikke med i produktet : BR (Bygning er revet eller brent) BA (Bygging avlyst) BF (Bygning er flyttet) BU (Bygningsnummer er utgått)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt

Eier: Kartverket

Gyldig

20180501


Matrikkelen - Bygningspunkt produktspesifikasjon

Bygningspunkt registrert i matrikkelen med bygningsnummer, bygningens nåværende (tiltaks-)status, bygningstype. Inneholder ikke registrerte bygningsendringer (påbygg o l) eller historikken/datoer for tidligere bygningsstatuser. Bygg med bygningstatusverdiene under er ikke med i produktet : BR (Bygning er revet eller brent) BA (Bygging avlyst) BF (Bygning er flyttet) BU (Bygningsnummer er utgått)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Bygningspunkt

Eier: Kartverket

Gyldig

20211101


Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå produktspesifikasjon

Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. Her realisert på leilighetsnivå. Det vil si at en bygning med ti leiligheter som alle har offisielle adresser blir representert med ti adresseobjekter Adressen er merket med tilhørighet til postkrets, grunnkrets, valgkrets, tettsted og sokn. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse - Leilighetsnivå

Eier: Kartverket

Gyldig

20200501


Matrikkelen - Adresse produktspesifikasjon

Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i eiendomsregisteret matrikkelen. Her realisert på hus-/inngangs-nivå. Det vil si at en bygning med ti leiligheter som alle har offisielle adresser blir representert med ett adresseobjekt, men bruksenhetsnummerene (som identifiserer de ti leilighetene) ligger som egenskaper til adresseobjektet. Noen adresser, som ikke enkelt lar seg koble mot vegnett, har registrert ett (generelt) atkomstpunkt eller to (sommer/vinter) atkomstpunkt. Adressen er merket med tilhørighet til postkrets, grunnkrets, valgkrets, tettsted og sokn. Adresserte bygningsendringer er ikke med i utvalget til dette produktet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\Matrikkelen - Adresse

Eier: Kartverket

Gyldig

20200501


N100 Kartdata produktspesifikasjon

N100 Kartdata er kartografisk redigert i forhold til presentasjonsregler tilpasset måletokk 1:100 000.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N100 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20230401


N1000 Kartdata produktspesifikasjon

UML-modell som beskriver produktet N1000. Produktet er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1:1 000 000

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N1000 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20230401


N2000 Kartdata produktspesifikasjon

N2000 Kartdata er kartografisk redigert i forhold til presentasjonsregler tilpasset måletokk 1:2.000 000.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N2000 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20230401


N250 Kartdata produktspesifikasjon

N250 Kartdata er kartografisk redigert i forhold til presentasjonsregler tilpasset måletokk 1:250 000.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N250 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20230401


N50 kartdata produktspesifikasjon

UML-modell som beskriver produktet N50. Produktet er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1:50 000

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N50 kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20230401


N500 Kartdata produktspesifikasjon

UML-modell som beskriver produktet N500. Produktet er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1:500 000

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20230401