Matrikkelen - Bygningspunkt

Kartverket Gyldig 20211101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Bygningspunkt registrert i matrikkelen med bygningsnummer, bygningens nåværende (tiltaks-)status, bygningstype. Inneholder ikke registrerte bygningsendringer (påbygg o l) eller historikken/datoer for tidligere bygningsstatuser. Bygg med bygningstatusverdiene under er ikke med i produktet : BR (Bygning er revet eller brent) BA (Bygging avlyst) BF (Bygning er flyttet) BU (Bygningsnummer er utgått)

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Matrikkelen-Bygningspunkt/20211101

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E512A1A3_B890_4794_9794_F32C47CDE23B

Viser treff 1 - 17 av 17Bygning objekttype

Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en "bygningsendring" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen


Bygg objekttype

Omfatter bygning og bygningsendring. Se definisjon på disse.


SOSI_ObjektBygg objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


IdentBygning datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Bruksenhet datatype

Utdrag fra bruksenhet-objektet i matrikkelen. Inneholder koblinger (id) mellom adresse, matrikkelenhet og bruksenhet/bygning.


SefrakIdent datatype

sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer Merknad: Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt.


BygningsstatusKode kodeliste

Lovlige statuser for bygningstiltak.


OpprinnelsesKode kodeliste

angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert.


BygningstypeKode kodeliste

beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til., - unntatt de skjermingsverdige bygningstypene.


NaringsgruppeKode kodeliste

Lovlige koder for næringsgruppe som bygning kan tilhøre Denne tilsvarer Statistisk sentralbyrås Standard for næringsgruppering. I tillegg har den kode for Bolig og Annet


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.