N500 Kartdata produktspesifikasjon

UML-modell som beskriver produktet N500. Produktet er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1:500 000

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N500 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20230401


N5000 Kartdata produktspesifikasjon

N5000 Kartdata er en kartografisk redigert database. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata\N5000 Kartdata

Eier: Kartverket

Gyldig

20230401


Norges maritime grenser produktspesifikasjon

Datasettet viser Norges maritime grenser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser

Eier: Kartverket

Gyldig

20211115


NRL-distribusjon-1.0.1 produktspesifikasjon

Denne produktspesifikasjonen spesifiserer data som distribueres fra Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1

Eier: Kartverket

Gyldig

1.0.1


Administrative enheter - fylker og kommuner produktspesifikasjon

inndeling av Norge i fylker og kommuner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter - fylker og kommuner

Eier: Kartverket

Gyldig

20240101


Ortofoto-5.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Bildeinformasjon\Ortofoto-5.0

Eier: Kartverket

Gyldig

5.0


Politisoner og distrikter produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Politisoner og distrikter

Eier: Kartverket

Gyldig

20221010


Postnummerområder produktspesifikasjon

Postens inndeling av Norge i postområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Postnummerområder

Eier: Kartverket

Gyldig

20180215


Befolkning på grunnkretsnivå produktspesifikasjon

Modell for å vise befolkningsstatistikk fordelt på grunnkretser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Befolkning på grunnkretser\Befolkning på grunnkretsnivå

Eier: Kartverket

Gyldig

20200202


Befolkning på grunnkretsnivå produktspesifikasjon

Modell for å vise befolkningsstatistikk fordelt på grunnkretser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\HistoriskeVersjoner\Befolkning på grunnkretsnivå

Eier: Kartverket

Gyldig

20200202


NRL-rapportering-1.0.1 produktspesifikasjon

Denne produktspesifikasjonen spesifiserer data som skal rapporteres til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-rapportering-1.0.1

Eier: Kartverket

Gyldig

1.0.1


Nasjonalt register over luftfartshindre produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen beskriver Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) og de dataene som leveres ut fra dette systemet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\Nasjonalt register over luftfartshindre

Eier: Kartverket

Gyldig

20180322


Sjøkart - Maritim infrastruktur produktspesifikasjon

Sjøkart Maritim infrastruktur inneholder høyoppløselig kartinformasjon om infrastruktur i hav –og kystområdene som kan være nyttig i et beslutningsverktøy i forbindelse med plan – og forvaltningsarbeid. Datasettet er hentet fra Kartverket maritime primærdatabase. Denne er primært tilrettelagt for navigasjonsprodukt med fokus på sikker og effektiv seilas. Kartverket er ikke dataeier og kan derfor ikke publisere detaljert attributtinformasjon, eller garantere at datasettene er komplette. Kartverket er avhengig av innrapporteringer fra dataeierne for å holde datasettet ajour. "Sjøkart Maritim infrastruktur" contains high-resolution map information about the infrastructure in Norwegian ocean- and coastal areas. This can be useful as a decision-making tool used for planning and management purposes. The data is based on the Norwegian Mapping Authority's maritime primary database and is primarily adapted for a navigation purpose with focus on safe and efficient sailing. The Norwegian Mapping Authority's is not the data owner and can therefore not publish detailed attribute information, or guarantee that the data sets are complete. The Norwegian Mapping Authority's depends on reports from the data owners to keep the data set up to date.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart - Maritim infrastruktur

Eier: Kartverket

Gyldig

20201020


Sjøkart-Dybdedata_20181101 produktspesifikasjon

Ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull.Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann.Dybdedata gjelder kun saltvann.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20181101

Eier: Kartverket

Gyldig

20181101


Sjøkart-Dybdedata_20201001 produktspesifikasjon

Ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull.Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann.Dybdedata gjelder kun saltvann.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001

Eier: Kartverket

Gyldig

20201001


Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen produktspesifikasjon

datamodell som beskriver skyteanlegg og skytebaner i register hos Det frivillige Skyttervesen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Modeller_med_interne_kodelister\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen

Eier: Kartverket

gyldig

20190301


Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen produktspesifikasjon

datamodell som beskriver skyteanlegg og skytebaner i register hos Det frivillige Skyttervesen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Skyteanlegg-skytebaner\Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen

Eier: Kartverket

Gyldig

20190301


Statistiske enheter grunnkretser produktspesifikasjon

Datamodell for Statistiske enheter grunnkretser. Datasettet viser grunnkretsinndelingen i Norge.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser

Eier: Kartverket

Gyldig

20240101


Stemmekretser produktspesifikasjon

Datasettet for valgkretser viser kommunenes inndeling i stemmeområder i forbindelse med valg.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser

Eier: Kartverket

Gyldig

20210701


Stemmekretser produktspesifikasjon

Datamodell for stemmekretser. Stemmekretsene har som formål å være en hensiktsmessig inndeling av kommuner ved valg, bl.a. for at velgerne ikke skal få for stor avstand til valglokalet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser

Eier: Kartverket

Gyldig

20230701


Laster....