BygningspunktUtvidet_20221101

Kartverket Gyldig 20221101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Bygningsinformasjon fra Matrikkelen. Tilgjengelig for de som har fått tilgang gjennom tilgangskontroll. Brukerne må ha kjennskap til hvordan bygningsdata i Matrikkelen har oppstått og blir forvaltet i matrikkelsystemet. Datagrunnlaget er en kopi fra matrikkelen som oppdateres med fastsatt intervall

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/BygningspunktUtvidet/20221101

Viser treff 1 - 22 av 22
SOSI_ObjektBygg objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Bygg objekttype

Omfatter bygning og bygningsendring. Bygning: er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. Bygningsendring: For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger, tilbygg, underbygg og påbygg som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en "bygningsendring" når endringen påbegynnes. Bygningsendring føres inn fortløpende med bygningsendringløpenummer. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med dennes verdier. Dette produktet inneholder kun Bygningsendring som ikke er tilført hovedbygget.


Bruksenhet datatype

Med bruksenhet menes bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager, dvs. et rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. (Fra merknadene til matrikkelforskriften §3). Merknad: For bygning som ikke har en reell bruksenhet, skal bruker opprette en "fiktiv" bruksenhet av typen "Unummerert". Dette gjøres for å ta vare på knytning til matrikkelenhet og adresse på samme måte både for bygninger med og uten bruksenheter.


historikk over bygningsstatuser datatype

Hvilken status (lovlige status for bygningstiltak) en bygning har eller har gjennomgått.


IdentBruksenhet datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


IdentBygningsstatusHistorikk datatype

Datatype som inneholder navnerom, LokalId for bygningsstatusHistorikk (bygningsstatushistorikkId) og versjonId


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


IdentBygg datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


KjokkentilgangKode kodeliste

Kodeliste over tilknytninger til kjøkken i bruksenhet.


BygningsendringsKode kodeliste

Koder for hvordan bygningsendring bygningsmessig ligger i forhold til hovedbygget.


BygningsstatusKode kodeliste

Lovlige statuser for bygningstiltak.


VannforsyningsKode kodeliste

Kodeliste for Vannforsyning til bygget


BruksenhetstypeKode kodeliste

Kodeliste over ulike typer bruksenheter (lokaler) i en bygning.


BygningstypeKode kodeliste

beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til., - unntatt de skjermingsverdige bygningstypene.


EtasjeplanKode kodeliste

Etasjeplanbetegnelse. Viser om etasjeplan er hoved-, kjeller, loft eller underetasje.


AvlopsKode kodeliste

Kodeliste over ulike typer avløp.


OpprinnelsesKode kodeliste

angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert.


ArsakTilForingKode kodeliste

Beskriver årsaken/grunnlaget til at opplysninger om bygningen i Matrikkelen ble endret


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.