Markagrensen

Kartverket Gyldig 20171115

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modellen beskriver det planreleavante temadatasettet Markagrensen. Markagrensen avgrenser område for virkeområdet til Markaloven.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Markagrensen/20171115

Viser treff 1 - 17 av 17FellesegenskaperLovVirkeområde objekttype

Områder som avgrenses av virkeområdet til "markaloven" (lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) som trådte i kraft 1. september 2009.


FellesegenskaperLovVirkeområdeGrense objekttype

Områder som avgrenses av virkeområdet til "markaloven" (lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) som trådte i kraft 1. september 2009.


LovVirkeområde objekttype

Området en lov gjelder for. Virkeområde kan bestå av et eller flere forekomster av LovVirkeområde. LovVirkeområde kan avgrenses av eksisterende administrative grenser f.eks. Riksgrense, Fylkesgrense, Kommunegrense eller Teiggrense. LovVirkeområde kan også avgrenses av grenselinjer som ikke er sammenfallende med noen eksisterende administrativ grense (LovVirkeområdeGrense)


LovVirkeområdeGrense objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensninga for lovens virkeområde


Lovreferanse datatype

henviser til fastsettings- eller lovinformasjon


ForskriftsReferanse datatype

henviser til forskrift


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Grensestatus kodeliste

liste over juridisk status på den administrative grensa


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


Fastsettingstype kodeliste

liste over ulike måter en administrativ grense kan være fastsatt på Merknad: Måten for fastsetting av administrativ grense sier ikke noe om hvor nøyaktig posisjonsbestemmelsen er i forhold til grensemerket eller terrengdetaljer i marka. For grenser kan det derfor framkomme nye og bedre målinger som gir en mer nøyaktig posisjonsbestemmelse.