Plan felles

Statnett Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 14 av 14HøydeFraPlanbestemmelse datatype

bestemmelse om høydeverdier gitt i planbestemmelser Merknad: Lagt til mulighet for angivelse av benyttet høydereferanse-system, iht vedtak i SOSI Ag9 20.sept 2011


NasjonalArealplanId datatype

landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan.


Utnytting datatype

grad av utnytting (pbl. 1985 §§ 20-4 annet ledd bokstav b, 26 første ledd og forskrift TEK kap III, pbl. § 12-7 første ledd nr 5 og TEK10 kap. 5)


PåskriftType kodeliste

kode for å angi hva påskrift/nødvendig tekst i plankartet omhandler


Planstatus kodeliste

planens behandling (sml. §§ 50 til 55 )Utnyttingstype kodeliste

type grad av utnytting (pbl. 1985 §§ 20-4 annet ledd bokstav b, 26 første ledd og forskrift TEK kap. III, pbl. §12-7 første ledd nr 5 og TEK10 kap. 5)


Vertikalnivå kodeliste

planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten (sml. § 49)


Landkode kodeliste

alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions


HoldningsklasseType kodeliste

planbestemmelse om lokalisering, bruk og strenghetsklasser for avkjørsler til veg (sml. § 49 6. ledd bokstav a)


Arealbruksstatus kodeliste

status for arealbruk innen oversiktsplan


AdministrativEnhetskode union

entyding identifikasjon av administrativ enhet