2022

Norsk institutt for bioøkonomi 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 14 av 14

Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite produktspesifikasjon

Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - Høst. Beskriver områder brukt av reindrifta i høstsesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Tidlig høstland: Dette er områder hvor reinen beiter tidlig på høsten, og hvor reinen på naturlig måte spres på leting etter sopp. Denne tida kalles ofte spredningstid. Parringsland: Dette er de deler av høstområdet som brukes i brunstperioden.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite

Gyldig

20221017


Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite produktspesifikasjon

Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - HøstVinter. Beskriver områder brukt av reindrifta i høst/vintersesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Tidlig høstvinterbeite: Dette er de deler av høstvinterområdene som beites tidligst og som ofte pakkes til med snø og blir utilgjengelige for reinen utover vinteren. Beitene kan være utsatt for nedising i perioder hvor været veksler fra mildt til kaldt. Spredt brukte høstvinterbeiter: Dette er områder i tilknytning til tidlig høstvinterbeite, og som reinen benytter mer spredt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite

Gyldig

20221017


Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite produktspesifikasjon

Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - Sommer. Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Denne produktspesifikasjonen beskriver områder brukt av reindrifta i sommersesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Høyereliggende områder og luftingsområder er områder hvor reinen oppholder seg i varme perioder om sommeren for å dekke sitt behov for beite, ro, avkjøling og minske insektsplagen. Reinen finner som regel slike områder høyere til fjells, og derfor kalles dette ofte høysommerland. I vær- og vindeksponerte kystområder kan områder med høysommerland-funksjon også være i lavereliggende terreng. Lavereliggende sommerland er områder i tilknytning til høysommerland. I sommerperioden er reinen var for temperatursvingninger og insektsplage, på grunn av at den røyter de gamle hårene og skal danne nytt hårlag. Reinen har derfor behov for å kunne bevege seg mellom høyereliggende og lavereliggende områder, for å finne ro til å beite. .

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

Gyldig

20221017


Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite produktspesifikasjon

Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Denne produktspesifikasjonen beskriver områder brukt av reindrifta i vårsesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Kalvingsland er de deler av vårområdet som beites tidligst og hvor hoveddelen av simleflokken oppholder seg før kalving, under kalving og i pregningsperioden. Pregningsperioden er tiden etter kalving og frem til simler med kalv samler seg i større flokker, såkalte fostringsflokker. Oksebeiteland er områder hvor okserein, fjorårskalver og simler som ikke skal kalve oppholder seg i kalvingstida.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite

Gyldig

20220909


Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite produktspesifikasjon

Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - Vinter. Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Denne produktspesifikasjonen beskriver områder brukt av reindrifta i vintersesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Tidlig vinterland: Dette er områder hvor reinen oppholder seg tidlig i vintersesongen. Senvinterland: Dette er de deler av vinterområdene som normalt er mest sikre mot store snømengder og nedising på midt- og senvinteren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite

Gyldig

20221017


Reindrift - Avtaleområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift - Avtaleområde avgrenser områder hvor det i utgangspunktet ikke er reinbeiterettigheter, men hvor det er inngått avtale om reinbeite mellom grunneier og reindriftsutøver. Avtaleområder kan ligge både innenfor og utenfor det samiske reinbeiteområdet. Utenfor det samiske reinbeiteområdet er det krav om særskilt tillatelse til å utøve reindrift etter reindriftsloven § 8. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde

Gyldig

20221017


Reindrift - Beitehage produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Beitehage Områder for reindrift som er helt eller delvis inngjerdet med trådstengsel. Her samles flokken før den tas inn i et arbeidsgjerde for kalvemerking, uttak av slaktedyr eller i påvente av transport. Der hvor beitehagen er delvis inngjerdet med trådstengsel er det i tillegg naturlige stengsler som berg, innsjø eller elv som avgrenser beitehagen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Beitehage

Gyldig

20221017


Reindrift - Ekspropriasjonsområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift – ekspropriasjonsområde avgrenser areal ekspropriert for bruk i reindriften. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Ekspropriasjonsområde

Gyldig

20221017


Reindrift - Flyttlei produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Flyttlei. En flyttlei er der hvor reinen drives/ledes/føres eller trekker selv mellom årstidsbeitene, eller innad i et årstidsbeite. Også svømmelei inngår som flyttlei. Bredden på en flyttlei varierer ut i fra terreng og måten det flyttes på. Det kan være en aktiv driving av reinen, eller at reinen styres i ønsket retning, hvor reinen får beite seg gjennom et område. Enkelte steder er det utvidelser på flyttleia. Disse utvidelsene markerer beitelommer eller overnattingsbeiter hvor flokken hviler/beiter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Flyttlei

Gyldig

20221017


Reindrift - Konsesjonsområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift – Konsesjonsområde angir områder utenfor det samiske reinbeiteområdet der det er gitt en særskilt tillatelse til å utøve reindrift etter reindriftslovens § 8. Dette gjelder både samisk og ikke-samisk reindrift. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Konsesjonsområde

Gyldig

20221017


Reindrift - Oppsamlingsområde produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Oppsamlingsområde Et oppsamlingsområde er et område som har kvaliteter (godt beite, oversiktlig, naturlig avgrensning etc.) som gjør det enklere for reineiere å kunne utøve kontroll over flokken i et ønsket tidsrom. Reinen samles for å foreta kalvemerking, skilling, slakting eller flytting.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Oppsamlingsområde

Gyldig

20221017


Reindrift - Reinbeitedistrikt produktspesifikasjon

Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Det samiske reinbeiteområdet er delt inn i administrative enheter kalt reinbeiteområder og reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt

Gyldig

20221017


Reindrift - Reindriftsanlegg produktspesifikasjon

Datasettet reindriftsanlegg gir opplysninger om ulike typer gjerder og anlegg gir som er viktige for reindrifta.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reindriftsanlegg

Gyldig

20221017


Reindrift - Trekklei produktspesifikasjon

En trekklei er der hvor reinen trekker av seg selv, enkeltvis eller i flokk, mellom ulike områder hvor den beiter. -- Definition -- important natural migration paths between grazing areas and past passages, where the reindeer migrate of their own accord, one-by-one or in herds

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Trekklei

Gyldig

20221017