2017

Norsk institutt for bioøkonomi 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 19 av 19

Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite produktspesifikasjon

Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - Høst. Beskriver områder brukt av reindrifta i høstsesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Høstbeite I er parringsland, de deler av høstområdet der oksereinen samler simleflokkene til parring under brunsten. Høstbeite II er spredt brukte områder for samme periode som høstvinterbeite 1

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite

Erstattet

20170315


Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite produktspesifikasjon

Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - HøstVinter. Beskriver områder brukt av reindrifta i høst/vintersesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. HøstVinter I er intensivt brukte områder, som ofte pakkes til med snø og blir utilgjengelige for reinen utover vinteren. HøstVinter II er spredt brukte områder for samme periode som høstvinterbeite 1

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite

Erstattet

20170315


Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite produktspesifikasjon

Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - Sommer. Beskriver områder brukt av reindrifta i sommersesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Sommer I er høysommerland, sentrale deler som regel over skoggrensa, der reinen oppholder seg midtsommers og får dekket sine behov for beite, ro, avkjøling og minst mulig insektsplage innenfor korte avstander. Sommer II er lavereliggende sommerland, mindre sentrale og/eller mindre intenst brukte områder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

Erstattet

20170315


Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite produktspesifikasjon

Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - Vår. Beskriver områder brukt av reindrifta i vårsesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Vårbeite I er kalvingsland og tidlig vårland. Vårbeite II er oksebeiteland og øvrig vårland.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite

Erstattet

20170315


Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite produktspesifikasjon

Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - Vinter. Beskriver områder brukt av reindrifta i vintersesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Vinter I er senvinterland, intensivt brukte områder som normalt er mest sikre mot store snømengder og nedising på midt- og senvinteren. Vinter II er tidlig benyttede og ofte lavere beliggende vinterområder, som regel mindre intenst brukte.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite

Erstattet

20170315


Reindrift - Avtaleområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift - Avtaleområde avgrenser områder hvor det i utgangspunktet ikke er reinbeiterettigheter, men hvor det er inngått avtale om reinbeite mellom grunneier og reindriftsutøver. Avtaleområder kan ligge både innenfor og utenfor det samiske reinbeiteområdet. Utenfor det samiske reinbeiteområdet er det krav om særskilt tillatelse til å utøve reindrift etter reindriftsloven § 8. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Avtaleområde

Erstattet

20170315


Reindrift - Beitehage produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Beitehage Et lukket inngjerdet område der reinen samles/oppbevares for foring eller i påvente av å tas inn i et område avgrenset av et arbeidsgjerde

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Beitehage

Erstattet

20170315


Reindrift - Ekspropriasjonsområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift – ekspropriasjonsområde avgrenser areal ekspropriert for bruk i reindriften. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Ekspropriasjonsområde

Erstattet

20170315


Reindrift - Flyttlei produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Flyttlei. Lei eller trasé i terrenget der reinen drives og til dels trekker selv mellom årstidsbeitene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Flyttlei

Erstattet

20170315


Reindrift - Konsesjonsområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift – Konsesjonsområde angir områder utenfor det samiske reinbeiteområdet der det er gitt en særskilt tillatelse til å utøve reindrift etter reindriftslovens § 8. Dette gjelder både samisk og ikke-samisk reindrift. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Konsesjonsområde

Erstattet

20170315


Reindrift - Konvensjonsområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift – Konvensjonsområde avgrenser svenske reineieres beiteområder i Norge i henhold til den norsk-svenske beitekonvensjonen. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindriftsutøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Konvensjonsområde

Gyldig

20170315


Reindrift - Oppsamlingsområde produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Oppsamlingsområde Område med naturlige avgrensninger hvor reinen samles midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller slakt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Oppsamlingsområde

Erstattet

20170315


Reindrift - Reinbeitedistrikt produktspesifikasjon

Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Det samiske reinbeiteområdet er delt inn i administrative enheter kalt reinbeiteområder og reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Reinbeitedistrikt

Erstattet

20170315


Reindrift - Reinbeiteområde produktspesifikasjon

Datasettet avgrenser de seks reinbeiteområdene som tilsammen utgjør det samiske reinbeiteområdet. Retten til å utøve reindrift innenfor disse områdene er eksklusiv for den samiske befolkning. Denne samiske særretten gjelder ikke utenfor disse områdene, hvor det kreves særskilt tillatelse for å utøve reindrift på egne og leide arealer. Et reinbeiteområde utgjør en administrativ enhet for flere reinbeitedistrikt. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i reinbeiteområdene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Reinbeiteområde

Gyldig

20170315


Reindrift - Reindriftsanlegg produktspesifikasjon

Datasettet reindriftsanlegg gir opplysninger om ulike typer gjerder og anlegg gir som er viktige for reindrifta.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Reindriftsanlegg

Erstattet

20170315


Reindrift - Restriksjonsområde produktspesifikasjon

områder og linjer som ved dom er tilknyttet bestemmelser vedrørendebeiterettigheter. Retten til å drive reindrift er begrenset p.g.a særlige rettsforhold

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Restriksjonsområde

Gyldig

20170315


Reindrift - Siidaområde produktspesifikasjon

Datasettet avgrenser siidaer i det samiske reinbeiteområdet. En siida er en gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer. Det finnes sommersiidaer og vintersiidaer. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer i det samiske reinbeiteområdet. En siida består av en eller flere siidaandeler, hvor hver siidaandel har en ansvarlig leder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde

Erstattet

20170315


Reindrift - Siidaområde produktspesifikasjon

Datasettet avgrenser siidaer i det samiske reinbeiteområdet. En siida er en gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer. Det finnes sommersiidaer, vintersiidaer og helårssidaer. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer i det samiske reinbeiteområdet. En siida består av en eller flere siidaandeler, hvor hver siidaandel har en ansvarlig leder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde

Gyldig

20171115


Reindrift - Trekklei produktspesifikasjon

viktige naturlige trekk mellom beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk -- Definition -- important natural migration paths between grazing areas and past passages, where the reindeer migrate of their own accord, one-by-one or in herds

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Trekklei

Erstattet

20170315