Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet 20170315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - Vår. Beskriver områder brukt av reindrifta i vårsesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Vårbeite I er kalvingsland og tidlig vårland. Vårbeite II er oksebeiteland og øvrig vårland.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vaarbeite/20170315

Viser treff 1 - 15 av 15


Årstidsbeite objekttype

beiteområde brukt av reindrifta i en bestemt årstid Merknad: Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. -- Definition -- grazing area used for reindeer husbandry in a specific season


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


ÅrstidsbeiteGrense objekttype

avgrenser et årstidsbeite -- Definition -- demarcates a seasonal grazing area


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


ReinbeitebrukerID kodeliste

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


ReindriftSesongområde kodeliste

identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite, høstbeite, etc -- Definition - - identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing, autumn grazing, etc.