Bioma-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk

Viser treff 1 - 4 av 4

BmArtsobservasjon datatype

observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og i hvilken form


BmKilde datatype

kilden registreringen er kommet fra, og en skjønnsmessig vurdering av kilden


BmNaturtypeTillegg datatype

angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde


BmArtsregistrering datatype

angir viktige områder/lokaliteter for arter Merknad: I utgangspunktet skal det prioriteres viktige leve- og funksjonsområder for arter av pattedyr, fugl, krypdyr og amfibier etter DN-håndbok 11, Viltkartlegging, 1996. (http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=2071&toppgiff=tema), samt lokaliteter for rødlistede arter av alle organismegrupper. Utgangspunktet for disse områdene er arealenes viktighet for en eller flere arter. I tillegg kan det knyttes artsobservasjoner og tidsserier til områdene.