Bioma-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk

Viser treff 1 - 6 av 6

BmNatypPriOmråde objekttype

naturtyper kartlagt gjennom kommunal registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 -- Definition -- nature types mapped through municipal registration of Biodiversity - DN manual 13-1999


BmArtOmråde objekttype

viktige forekomster av arter for det biologiske mangfoldet med unntak av marine arter -- Definition -- incidences of species which are important to biological diversity, with the exception of marine species


BmMarinGrense objekttype

avgrensning av område med viktig eller svært viktig marint biologisk mangfold -- Definition -- delimitation of area with important or extremely important marine biodiversity


BmMarinOmråde objekttype

viktig eller svært viktig marint biologisk mangfold -- Definition -- important or extremely important marine biodiversity


BmNatypPriGrense objekttype

avgrensning av en naturtypelokalitet -- Definition -- delimitation of a locality of a given type of nature


BmArtGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet -- Definition -- delimitation of the biotope of a species