Arealressurskart AR50

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet 20150415

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart i målestokk 1:50 000, som er avledet fra FKB-AR5 – Arealressurskart i målestokk 1:5 000.

Viser treff 1 - 19 av 19

ArealressursArealtype kodeliste

hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition - - main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact


ArealressursAvgrensingType kodeliste

informasjon om grense som er henta fra annet datasett -- Definition - - information relating to boundary retrieved from another set of data


ArealressursDyrkbarjord kodeliste

Informasjon om dyrkbar jord på overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr -- Definition - - Information concerning arable land on surface cultivated land, infield pasturelands, unforested land, and in marshes and forests


ArealressursFlate objekttype

et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system


ArealressursGrense objekttype

avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces


ArealressursJordbruk kodeliste

Forenklet inndeling av jordbruksareal for arealressurskart i målestokk 1:50000


ArealressursKartstandard kodeliste

informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt -- Definition - - information concerning which classification system has been used


ArealressursSkogbonitet kodeliste

inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke -- Definition - - categorization according to the area's ability to produce wood


ArealressursTreslag kodeliste

inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær -- Definition - - categorization according to the distribution of the crown cover between coniferous and deciduous trees


ArealressursVegetasjonsdekke kodeliste

informasjon om vegetasjonsdekkets frodighet på snaumark -- Definition - - information concerning the lushness of the vegetation cover on unforested land


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based
Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen