Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_41D1C60C_6FB3_4e29_82E5_349435D68AA9;Produktspesifikasjon AR50;;diagram;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_184AACE8_1D20_403e_A6C8_D181D59CA147;Kodelister og datatyper;;diagram;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_D6D37D9D_772A_4ae8_96A8_09670A34A584;Realiseringer fra fagområde;;diagram;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_9EE1023A_6082_4ecb_8D96_F2C7F74DC1DC;Pakkerealisering;;diagram;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_0EAD778E_BFD2_4b61_9C28_C5C2BFD92749;Realiseringer fra SOSI objekt;;diagram;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_5CC52BCC_1AEE_4bbf_B230_1CFBDBE1FF42;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_A6648EC9_5388_4b7b_A5EA_4F2883C112AF;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces;objekttype;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system;objekttype;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_B0D27637_4995_4c6a_8429_A34BD30A6FAF;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_D7B9E0A7_9D07_4eb5_AFF7_8AB39F560663;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_28B3603E_A022_4bca_AE26_36A445BBE331;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær -- Definition - - categorization according to the distribution of the crown cover between coniferous and deciduous trees;kodeliste;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_53D5E26A_1A80_4412_AC61_DCA3F94EE618;ArealressursKartstandard;informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt -- Definition - - information concerning which classification system has been used;kodeliste;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_697BEBA5_3F38_4211_8DCE_F4E583EA8649;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition - - main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;kodeliste;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_71789963_EA2A_482b_8B1D_8D7FB18727C3;ArealressursDyrkbarjord;Informasjon om dyrkbar jord på overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr -- Definition - - Information concerning arable land on surface cultivated land, infield pasturelands, unforested land, and in marshes and forests;kodeliste;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_78A7A39B_203D_4b96_B171_C0A8B7675DBE;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_A5281B1A_9BEA_46cd_ADEC_0431599F475E;ArealressursVegetasjonsdekke;informasjon om vegetasjonsdekkets frodighet på snaumark -- Definition - - information concerning the lushness of the vegetation cover on unforested land;kodeliste;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_A6262B14_55ED_4dbf_9B57_C053A73F4C54;ArealressursJordbruk;Forenklet inndeling av jordbruksareal for arealressurskart i målestokk 1:50000;kodeliste;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_E6EE4655_A511_49a7_9555_7823E739431B;ArealressursAvgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett -- Definition - - information relating to boundary retrieved from another set of data;kodeliste;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_F1A9897E_A252_4dbc_9F71_4038847FEFC3;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke -- Definition - - categorization according to the area's ability to produce wood;kodeliste;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50 EAID_5CC52BCC_1AEE_4bbf_B230_1CFBDBE1FF42;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\Fellesegenskaper EAID_5CC52BCC_1AEE_4bbf_B230_1CFBDBE1FF42;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\Fellesegenskaper EAID_5CC52BCC_1AEE_4bbf_B230_1CFBDBE1FF42;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\Fellesegenskaper EAID_5CC52BCC_1AEE_4bbf_B230_1CFBDBE1FF42;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\Fellesegenskaper EAID_A6648EC9_5388_4b7b_A5EA_4F2883C112AF;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\ArealressursGrense EAID_B0D27637_4995_4c6a_8429_A34BD30A6FAF;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\Identifikasjon EAID_B0D27637_4995_4c6a_8429_A34BD30A6FAF;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO_SL_AR50_2014";egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\Identifikasjon EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\ArealressursFlate EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition -- main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\ArealressursFlate EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;skogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke -- Definition -- categorization according to the ability of the area to produce wood;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\ArealressursFlate EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;treslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær -- Definition -- categorization according to the distribution of crown cover between coniferous and deciduous trees;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\ArealressursFlate EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;jordbruk;Temaet ’Jordbruk’ dekker samme geografiske område som klasse 20 (Jordbruk) i temaet ’Arealtype’. Temaet er basert på AR5. Egenskapsverdiene er numeriske. ;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\ArealressursFlate EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;dyrkbarjord;informasjon om dyrkingsjord på snaumark, myr og skog -- Definition -- information concerning arable land on bare land, marsh and forest;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\ArealressursFlate EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;vegetasjonsdekke;informasjon om vegetasjonsdekkets frodighet på snaumark -- Definition -- information concerning the lushness of the vegetation cover on bare land;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\ArealressursFlate EAID_C89605BC_6D51_495f_A8F1_70CF51C6DBFE;kartstandard;informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt -- Definition -- information concerning which classification system has been used;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\ArealressursFlate EAID_D7B9E0A7_9D07_4eb5_AFF7_8AB39F560663;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20150415;Erstattet;Arealressurskart AR50;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50\Posisjonskvalitet