ArealressursJordbruk ARJORDBRUK

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet

Forenklet inndeling av jordbruksareal for arealressurskart i målestokk 1:50000
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fulldyrka- og overflatedyrka jord Fulldyrka jord kan brukes til åkervekster eller til eng og kan fornyes gjennom pløying. Overflatedyrka jord er for det meste ryddet og jevnet i overflata, slik at maskinell høsting er mulig 24
Innmarksbeite Innmarksareal som kan brukes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet er dekt av grassarter 25
Ikke relevant Opplysning om jordbruksareal er ikke relevant. 98
Uspesifisert jordbruksareal Gjelder jordbruksområder som ligger utenfor AR5 kartleggingsområder hentet fra N50. 99
Verdi Navn Beskrivelse
24 Fulldyrka- og overflatedyrka jord Fulldyrka jord kan brukes til åkervekster eller til eng og kan fornyes gjennom pløying. Overflatedyrka jord er for det meste ryddet og jevnet i overflata, slik at maskinell høsting er mulig
25 Innmarksbeite Innmarksareal som kan brukes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet er dekt av grassarter
98 Ikke relevant <i>Opplysning om jordbruksareal er ikke relevant.</i>
99 Uspesifisert jordbruksareal Gjelder jordbruksområder som ligger utenfor AR5 kartleggingsområder hentet fra N50.
Name Description Code value
Fulldyrka- og overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Ikke relevant
Uspesifisert jordbruksareal

Vis ArealressursJordbruk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1