ArealressursArealtype AreaResourceAreaType ARTYPE

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet

hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning
main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bebygd og samferdsel areal som brukes til samferdsel eller bebyggelse 10
Jordbruk fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite 20
Skog areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet. 30
Snaumark fastmark som ikke er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel 50
Myr areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag 60
Snøisbre blanding av snø og isbre som ikke smelter i løpet av sommeren 70
Ferskvann innsjø og elv 81
Hav hav 82
Ikke kartlagt areal som har ukjent beskaffenhet. 99
Verdi Navn Beskrivelse
10 Bebygd og samferdsel areal som brukes til samferdsel eller bebyggelse
20 Jordbruk fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite
30 Skog areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet.
50 Snaumark fastmark som ikke er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel
60 Myr areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag
70 Snøisbre blanding av snø og isbre som ikke smelter i løpet av sommeren
81 Ferskvann innsjø og elv
82 Hav hav
99 Ikke kartlagt areal som har ukjent beskaffenhet.
Name Type Description Code value
Developed area and traffic <undefined> area which is used for traffic or houses Developed area and traffic
Agriculture <undefined> fully cultivated land, superficially cultivated land, and home fields grazing land Agriculture
Forest <undefined> area with at least 60 trees per hectare which are or may become 5 metres tall, and which should be evenly distributed over the area Forest
Open firm ground <undefined> firm ground which is not farmland, forest, developed or usedfor communications purposes Open firm ground
Marsh <undefined> area with marsh vegetation and a peat layer at least 30 cmthick Marsh
Snowy glacier?? <undefined> mix of snow and ice which does not melt during the summer Snowy glacier??
Freshwater <undefined> lakeand river Freshwater
Ocean <undefined> ocean Ocean
Not surveyed <undefined> area of unknown character. Not surveyed

Vis ArealressursArealtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1