Fastmerker-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen gjelder for alle typer varige fastmerker uansett målemetode. Dette gjelder trigonometriske punkt, polygonpunkt, nivellementspunkt, gravimetripunkt, fjernpunkt, etc,etc,etc, og bygger på et arbeid utført av NGO på oppdrag fra Miljøverndep. på midten av 80-tallet, som nå er komplettert og samordnet standarden for fastmerkenummerering og fastmereregister, versjon 2.0, men med noen tillegg

Viser treff 1 - 5 av 5

FastmerkeDato datatype

informasjon om når punktet er etablert og koordinatberegningen er fullført -- Definition - - information on when the point was established and the coordinate calculation was completed


Fastmerkestatus datatype

fastmerkets status Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister. -- Definition - - status of the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register.


FastmerkeIdNy datatype

identifikasjonen av fastmerke Merknad 1: Består av opprinnelig kommunenummer, institusjon / etat , selve fastmerkenummeret samt en indikator. Egenskapen er primærnøkkel for fastmerker Merknad 2:For nærmere informasjon, se også standarden Fastmerkenummering og Fastmerkeregister. Merknad 3: Statens kartverk, geodesiavdelingen, benytter fastmerkIdGammel som fastmerkeidentifikasjon i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for sine fastmerker. -- Definition - - identification of a survey control station Note 1: Consists of the original municipality number, institution/agency, the actual survey control station number, as well as an indicator. This attribute is the primary key for survey control stations Note 2: For more information, see also the standard: survey control station number


FastmerkeType datatype

informasjon om hva slags type punkt fastmerket består av -- Definition - - information on what type of point the survey control station consists of


FastmerkeSignal datatype

informasjon om signaltype samt signalets høyde -- Definition - - information on signal type, as well as the signal's height