Skred aktsomhetsområder

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet 1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen dekker aktsomhetsområder for skred. Skredtyper inkludert i leveransene fra NVE inkluderer per i dag jord- og flomskred, snøskred, snø- og steinskred og steinsprang. Hovedobjekttypen for aktsomhetsområder for skred er PotensieltSkredfareOmr. Enkelte aktsomhetskartlegginger skiller mellom potensielle utløsnings- og utløpsområder. I så tilfelle er dataene inndelet i objekttyper som reflekterer dette (objekttypene UtlosningOmr og UtlopOmr).

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Skredaktsomhet/1.1

Viser treff 1 - 8 av 8

GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt


PotensieltSkredfareOmr objekttype

areal hvor det er en potensiell fare for ulike typer skred. Skiller ikke på utløsnings- og utløpsområder. -- Definition -- area where there is a potential avalanche/landslide hazard


Kartbladkant objekttype

avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling


SkredAktsomhetFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av skredaktsomhetsklassene. Benyttes til arv av egenskaper.


UtlosningOmr objekttype

område hvor skred kan utløses Merknad: Alle typer skred


NVEFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Kartblad objekttype

dekning av et område kartlagt med tanke på potensiell skredfare


UtlopOmr objekttype

areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses Merknad: Alle typer skred -- Definition -- area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs