Norges maritime grenser

Kartverket Ukjent 2012-1-1.april

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 43 av 43









Territorialgrense objekttype

ytterste grense for utstrekningen av en stats sjøterritorium etter havrettskonvensjonen av 1982 Merknad: Territorialgrensa ligger 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen, parallelt med disse. Definisjon produktspesifikasjon: avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen


Særavgiftsgrense objekttype

grense beregnet 250 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge, og som gjelder miljørelaterte avgifter


Fiskerisone objekttype

Definisjon produksjonspesifikasjon: sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Jan Mayen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nm til annen stats grunnlinje


Landareal objekttype

området på "land"-siden av kystkonturen, begrenset av kyst, kai og data-avgrensningslinjer Merknad: Tilsvarer LNDARE i S-57 -- Definition -- the area on the "land" side of the coastline, quay and data delineation lines Note: Corresponds to LNDARE in S-57


TilstøtendeSone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge


Territorialområde objekttype

angivelse av området ut til territorialgrensen -- Definition -- indication of the area out to the territorial boundary Definisjon produktspesifikasjon: statens suverenitetsområde,gjelder alt landområde og havområde innenfor territorialgrensen


InternasjonaltFarvann objekttype

havområde som ikke er underlagt noen form for kyststatsjurisdiksjon,




LandIndreFarvann objekttype

landområde med kystnære øyer, holmer og skjær, samt havområde ut til grunnlinjen


Grunnlinje objekttype

rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (såkalt geodetisk linje) Definisjon produktspesifikasjon: Samme som standarden


IndreFarvann objekttype

havområdet innenfor grunnlinjen


EksklusivØkonomiskSone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje


Territorialfarvann objekttype

sone som dekker havområdet fra kystlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen


DetSærskilteOmrådet objekttype

havområde som ligger øst for avgrensningslinjen mot Russland, og innenfor 200 nm fra grunnlinjen ved Fastlands-Norge, men utenfor 200 nm fra grunnlinjen ved Russland


Fiskevernsone objekttype

område gitt ved kgl res. 3/6-77 for fiskeforbud/vern -- Definition -- area designated by royal resolution 1977-06-03 for fishing ban/protection Definisjon produktspesifikasjon: sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjene ved Svalbard, og er avgrenset av Norges økonomiske sone, samt avtalte avgrensningslinjer


Kontinentalsokkel objekttype

undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp Definisjon produktspesifikasjon: sone som dekker den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp, og som regnes fra territorialgrensen 12 nm ved Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen og ut til yttergrensen for sokkel eller avtalt avgrensningslinje mot annen stat


Gråsonen objekttype

havområde som tidligere ble regulert av avtale av 11. januar 1978 mellom Norge og Russland Definisjon produktspesifikasjon: område omfattet av avtale om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet av 11. januar 1978


Kystkontur objekttype

grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje Merknad: Tilsvarer COALNE i S-57 -- Definition -- boundary between land and sea, defined as the mean high water line Note: Corresponds to COALNE in S-57


Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell



Fiskerigrense objekttype

avgrensing av fiskeriområder



TidligereOmstridtOmråde objekttype

havområdet mellom det tidligere norske kravet (beregnet midtlinje) og det tidligere russiske kravet (sektorlinjen) i forhandlingene om avgrensningslinjen i Barentshavet


GrenseSjø objekttype

grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines


Sjøterritorium objekttype

sone som dekker havområdet fra grunnlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


GrensepunkttypeSjø datatype

angivelse av egenskaper på punktnivå


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


Kystreferanse kodeliste

kystkonturens referansenivå -- Definition - - the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


Landkode kodeliste

navn på land med tilhørende alfanumerisk kode som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Definition - - name of country with appurtenant alphanumeric code as defined in ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions


Kysttype kodeliste

kategori av kyst -- Definition - - the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA


Status kodeliste

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc


GrensetypeSjø kodeliste

benyttes for å angi type sjøgrense -- Definition - - used to indicate type of sea boundary