Gråsonen

objekttype

Kartverket Ukjent

havområde som tidligere ble regulert av avtale av 11. januar 1978 mellom Norge og Russland Definisjon produktspesifikasjon: område omfattet av avtale om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet av 11. januar 1978
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Flate 1..1
gyldigTil dato for oppheving av lov, forskrift eller traktat DateTime 1..1
SOSI_objekt_NMG_flater
arealKvadratkilometer Definisjon produktspesifikasjon: beregnet fra primærdata flatens areal i kvadratkilometer Real 0..1
datafangstdato for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale DateTime 0..1
gyldigFra dato for ikrafttredelse av lov, forskrift eller traktat DateTime 0..1
informasjon offisiell definisjon samt annen informasjon CharacterString 0..*
landKode Produktspesifikasjon: påkrevet på alle flater med unntak i Internasjonalt farvann Landkode (kodeliste) 1..*
link link til lov, forskrift eller traktat CharacterString 0..*
lovref Produktspesifikasjon: henviser til lover, forskrifter eller traktater CharacterString 0..*
navn CharacterString 1..*
oppdateringsdato for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale DateTime 1..1
status Status 1..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 0..1
DateTime 0..1
DateTime 0..1
CharacterString 0..*
Landkode (kodeliste) 1..*
CharacterString 0..*
CharacterString 0..*
CharacterString 1..*
DateTime 1..1
Status 1..*
Flate 1..1
DateTime 1..1
Name Type English Description
arealKvadratkilometer Real
datafangstdato DateTime
gyldigFra DateTime
informasjon CharacterString
landKode Landkode (kodeliste)
link CharacterString
lovref CharacterString
navn CharacterString
oppdateringsdato DateTime
status Status
område Flate
gyldigTil DateTime

Vis Gråsonen i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
DateTime 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensningGråsonen GrenseSjø 1..* Gråsonen 0..*
arv subtype Gråsonen supertype SOSI_objekt_NMG_flater