Kystkontur Coastline

objekttype

Kartverket Ukjent

grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje Merknad: Tilsvarer COALNE i S-57
boundary between land and sea, defined as the mean high water line Note: Corresponds to COALNE in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
høyde et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] Real 0..1
kystreferanse kystkonturens referansenivå Kystreferanse 0..1
kysttype kategori av kyst Kysttype (kodeliste) 0..1
opphav Merknad produktspesifikasjon: Kildereferanse Norsk Polarinstitutt CharacterString 0..1
SOSI_objekt_NMG_grenser
datafangstdato for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale DateTime 0..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
kvalitet Produktspesifikasjon: gjelder ikke data fra Norsk polarinstitutt (kystkontur) Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
status Status (kodeliste) 1..*
gyldigFra dato for ikrafttredelse av lov, forskrift eller traktat DateTime 0..1
informasjon offisiell definisjon samt annen informasjon CharacterString 0..*
link link til lov, forskrift eller traktat Link 0..*
navn CharacterString 1..*
lovRef Produktspesifikasjon: henviser til lover, forskrifter eller traktater CharacterString 0..*
landKode Landkode (kodeliste) 1..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
DateTime 0..1
DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode 1..1
Integer 1..1
Status (kodeliste) 1..*
DateTime 0..1
CharacterString 0..*
Link 0..*
CharacterString 1..*
CharacterString 0..*
Landkode (kodeliste) 1..*
Kurve 1..1
Real 0..1
Kystreferanse 0..1
Kysttype 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode
- nøyaktighet Integer
status Status (kodeliste)
gyldigFra DateTime
informasjon CharacterString
link Link
navn CharacterString
lovRef CharacterString
landKode Landkode (kodeliste)
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
høyde Real elevation The altitude of the ground level of an object, measured from a specified vertical datum. Note: S-57 ELEVAT
kystreferanse Kystreferanse coastalReferenceLevel the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related
kysttype Kysttype categoryOfCoastline the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA
opphav CharacterString

Vis Kystkontur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Real 0 ..1
Kystreferanse 0 ..1
Kysttype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon landarealavgrensning Kystkontur 1..* Landareal 1..*
assosiasjon avgrensning Kystkontur 1..* IndreFarvann 1..*
assosiasjon territorialfarvannsavgrensning Kystkontur 1..* Territorialfarvann 1..*
arv subtype Kystkontur supertype SOSI_objekt_NMG_grenser