Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_6FC1C4A9_96DD_4569_9F5A_04C545359953;FullModell;;diagram;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_378EDF5B_70E5_4759_974A_98EF006B7A2C;GrenseSjø;;diagram;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_45C738EB_7C72_4041_AE81_4290CB49FEA9;Territorialgrense;;diagram;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_84499485_9A0A_44a3_B565_07EBB6B1CF6C;Grunnlinje;;diagram;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_698B0297_BAE6_4c26_A80D_CDE9BF57264F;Kystkontur;;diagram;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_B30C769B_49DC_4443_BA57_7A82075AAF12;SOSI_objekt_NMG;;diagram;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_0A879EE4_37F6_4882_9682_83D8447B1262;Riksgrense;;diagram;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_9986D110_93EA_4046_8772_BD7E8D6E7B5E;ProdspekNorgesMaritimeGrenser;;diagram;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_010AD2B4_B387_42ea_8C14_7492AE11E365;Territorialgrense;ytterste grense for utstrekningen av en stats sjøterritorium etter havrettskonvensjonen av 1982 Merknad: Territorialgrensa ligger 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen, parallelt med disse. Definisjon produktspesifikasjon: avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_23BA1303_B920_4f5a_ABDF_BDEC0FFB9C4E;Særavgiftsgrense;grense beregnet 250 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge, og som gjelder miljørelaterte avgifter;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_25DBB4AF_52C4_437f_BFC9_C8A2F8C688C8;Fiskerisone;Definisjon produksjonspesifikasjon: sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Jan Mayen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nm til annen stats grunnlinje;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_2EA42B29_EF50_4536_A92D_6CEF3BDAC22E;Landareal;"området på ""land""-siden av kystkonturen, begrenset av kyst, kai og data-avgrensningslinjer Merknad: Tilsvarer LNDARE i S-57 -- Definition -- the area on the ""land"" side of the coastline, quay and data delineation lines Note: Corresponds to LNDARE in S-57";objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_3C262A10_B6E1_4b34_AE09_DE270F808EF3;TilstøtendeSone;sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_4D56A51E_788B_43cc_909C_32EBE5E4CA23;Territorialområde;angivelse av området ut til territorialgrensen -- Definition -- indication of the area out to the territorial boundary Definisjon produktspesifikasjon: statens suverenitetsområde,gjelder alt landområde og havområde innenfor territorialgrensen;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_519E911A_25C7_4a4b_AF22_1E0B42F04609;InternasjonaltFarvann;havområde som ikke er underlagt noen form for kyststatsjurisdiksjon,;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_5C96E642_FFFF_4c2c_B667_B1D4775A5CBF;SOSI_objekt_NMG_flater;;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_66C5127E_AA75_499b_88FD_CB64A1D1B4F5;SOSI_objekt_NMG_grenser;;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_69A433D1_6771_45df_A695_ACE7E14A23A3;LandIndreFarvann;landområde med kystnære øyer, holmer og skjær, samt havområde ut til grunnlinjen;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_70FFB85F_C82E_4354_9E9C_83A2C67EE021;Grunnlinje;rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (såkalt geodetisk linje) Definisjon produktspesifikasjon: Samme som standarden;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_7CF37AC7_E0CC_4e1c_B7F4_6797031F735D;IndreFarvann;havområdet innenfor grunnlinjen;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_7F04B506_9E6B_479d_8BE8_C8D804297AAE;EksklusivØkonomiskSone;sone som dekker havområdet fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_92044C3D_7D4E_47fe_BF03_C5CDDBCBAEA9;Territorialfarvann;sone som dekker havområdet fra kystlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_9C4AE930_61DC_4a63_A2A2_44513B2952E4;DetSærskilteOmrådet;havområde som ligger øst for avgrensningslinjen mot Russland, og innenfor 200 nm fra grunnlinjen ved Fastlands-Norge, men utenfor 200 nm fra grunnlinjen ved Russland;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_A18995F8_82B7_4d9f_9234_849A5C18BDA9;Fiskevernsone;område gitt ved kgl res. 3/6-77 for fiskeforbud/vern -- Definition -- area designated by royal resolution 1977-06-03 for fishing ban/protection Definisjon produktspesifikasjon: sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjene ved Svalbard, og er avgrenset av Norges økonomiske sone, samt avtalte avgrensningslinjer;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_A78244A3_4F63_4671_ACF0_C40D9C59418C;Kontinentalsokkel;undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp Definisjon produktspesifikasjon: sone som dekker den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp, og som regnes fra territorialgrensen 12 nm ved Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen og ut til yttergrensen for sokkel eller avtalt avgrensningslinje mot annen stat;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_ABA88EE2_72A0_4ce2_B4BC_EBE278307CE0;Gråsonen;havområde som tidligere ble regulert av avtale av 11. januar 1978 mellom Norge og Russland Definisjon produktspesifikasjon: område omfattet av avtale om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet av 11. januar 1978;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_B5E18837_A8CA_43bd_94F3_C0DE5885C4B7;Kystkontur;grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje Merknad: Tilsvarer COALNE i S-57 -- Definition -- boundary between land and sea, defined as the mean high water line Note: Corresponds to COALNE in S-57;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_BAA66F2C_3500_4d65_9C24_66215BA8BA7E;Riksgrense;avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_C3F8C5EE_BA96_4574_8D43_594C7C55E036;Grunnlinjepunkt;;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_C6730ABD_CE7B_4ae8_B6BD_8E004E2AF5E0;Fiskerigrense;avgrensing av fiskeriområder;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_CBB1125E_821D_4763_920F_81BDF3DDF826;GrensepunktSjø;;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_D2AE6CBB_0E6B_472f_AF6E_853B958FF489;TidligereOmstridtOmråde;havområdet mellom det tidligere norske kravet (beregnet midtlinje) og det tidligere russiske kravet (sektorlinjen) i forhandlingene om avgrensningslinjen i Barentshavet;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_DC7E0865_C952_4890_B796_73CFA1B6EB95;GrenseSjø;grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_FCF318FA_5C3A_4d66_B23B_838FF3AFFEBC;Sjøterritorium;sone som dekker havområdet fra grunnlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_2B4C464C_D9C9_403e_9B35_06361E5030D5;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_53E99EDE_09A2_4090_ABF7_B26BF159F8EF;GrensepunkttypeSjø;angivelse av egenskaper på punktnivå;datatype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_BB27D060_BEFE_4c7b_99EC_12519D561978;Link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm;datatype;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_388EE3F4_45D7_43d4_AA1F_9364CCC24720;Kystreferanse;kystkonturens referansenivå -- Definition - - the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related;kodeliste;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_3C0FF16E_E666_4281_A748_0FEF37D5DB0D;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon;kodeliste;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_3CAB7F6C_9409_444b_86CA_0172CF38B882;Landkode;navn på land med tilhørende alfanumerisk kode som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Definition - - name of country with appurtenant alphanumeric code as defined in ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions;kodeliste;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_46467141_4262_45c4_A623_7D1E1184B943;Kysttype;kategori av kyst -- Definition - - the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA;kodeliste;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_6412E26F_8AFF_4644_8A32_C32F14A85D6E;Status;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc;kodeliste;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_A95F0645_C186_47fe_A11D_C9D14EC91161;GrensetypeSjø;benyttes for å angi type sjøgrense -- Definition - - used to indicate type of sea boundary;kodeliste;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_010AD2B4_B387_42ea_8C14_7492AE11E365;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Territorialgrense EAID_23BA1303_B920_4f5a_ABDF_BDEC0FFB9C4E;grense;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Særavgiftsgrense EAID_23BA1303_B920_4f5a_ABDF_BDEC0FFB9C4E;soneNautisk;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Særavgiftsgrense EAID_25DBB4AF_52C4_437f_BFC9_C8A2F8C688C8;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Fiskerisone EAID_2B4C464C_D9C9_403e_9B35_06361E5030D5;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Posisjonskvalitet EAID_2B4C464C_D9C9_403e_9B35_06361E5030D5;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Posisjonskvalitet EAID_2EA42B29_EF50_4536_A92D_6CEF3BDAC22E;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Landareal EAID_3C262A10_B6E1_4b34_AE09_DE270F808EF3;område;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\TilstøtendeSone EAID_4D56A51E_788B_43cc_909C_32EBE5E4CA23;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Territorialområde EAID_519E911A_25C7_4a4b_AF22_1E0B42F04609;område;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\InternasjonaltFarvann EAID_53E99EDE_09A2_4090_ABF7_B26BF159F8EF;grensetypeSjø;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunkttypeSjø EAID_53E99EDE_09A2_4090_ABF7_B26BF159F8EF;punktnavn;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunkttypeSjø EAID_53E99EDE_09A2_4090_ABF7_B26BF159F8EF;punktnummer;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunkttypeSjø EAID_53E99EDE_09A2_4090_ABF7_B26BF159F8EF;informasjon;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunkttypeSjø EAID_5C96E642_FFFF_4c2c_B667_B1D4775A5CBF;arealKvadratkilometer;Definisjon produktspesifikasjon: beregnet fra primærdata flatens areal i kvadratkilometer;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_5C96E642_FFFF_4c2c_B667_B1D4775A5CBF;datafangstdato;for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_5C96E642_FFFF_4c2c_B667_B1D4775A5CBF;gyldigFra;dato for ikrafttredelse av lov, forskrift eller traktat;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_5C96E642_FFFF_4c2c_B667_B1D4775A5CBF;informasjon;offisiell definisjon samt annen informasjon;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_5C96E642_FFFF_4c2c_B667_B1D4775A5CBF;landKode;Produktspesifikasjon: påkrevet på alle flater med unntak i Internasjonalt farvann;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_5C96E642_FFFF_4c2c_B667_B1D4775A5CBF;link;link til lov, forskrift eller traktat;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_5C96E642_FFFF_4c2c_B667_B1D4775A5CBF;lovref;Produktspesifikasjon: henviser til lover, forskrifter eller traktater;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_5C96E642_FFFF_4c2c_B667_B1D4775A5CBF;navn;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_5C96E642_FFFF_4c2c_B667_B1D4775A5CBF;oppdateringsdato;for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_5C96E642_FFFF_4c2c_B667_B1D4775A5CBF;status;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_flater EAID_66C5127E_AA75_499b_88FD_CB64A1D1B4F5;datafangstdato;for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_66C5127E_AA75_499b_88FD_CB64A1D1B4F5;oppdateringsdato;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_66C5127E_AA75_499b_88FD_CB64A1D1B4F5;kvalitet;Produktspesifikasjon: gjelder ikke data fra Norsk polarinstitutt (kystkontur);egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_66C5127E_AA75_499b_88FD_CB64A1D1B4F5;status;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_66C5127E_AA75_499b_88FD_CB64A1D1B4F5;gyldigFra;dato for ikrafttredelse av lov, forskrift eller traktat;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_66C5127E_AA75_499b_88FD_CB64A1D1B4F5;informasjon;offisiell definisjon samt annen informasjon;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_66C5127E_AA75_499b_88FD_CB64A1D1B4F5;link;link til lov, forskrift eller traktat;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_66C5127E_AA75_499b_88FD_CB64A1D1B4F5;navn;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_66C5127E_AA75_499b_88FD_CB64A1D1B4F5;lovRef;Produktspesifikasjon: henviser til lover, forskrifter eller traktater;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_66C5127E_AA75_499b_88FD_CB64A1D1B4F5;landKode;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\SOSI_objekt_NMG_grenser EAID_69A433D1_6771_45df_A695_ACE7E14A23A3;område;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\LandIndreFarvann EAID_70FFB85F_C82E_4354_9E9C_83A2C67EE021;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Grunnlinje EAID_7CF37AC7_E0CC_4e1c_B7F4_6797031F735D;område;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\IndreFarvann EAID_7F04B506_9E6B_479d_8BE8_C8D804297AAE;område;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\EksklusivØkonomiskSone EAID_92044C3D_7D4E_47fe_BF03_C5CDDBCBAEA9;område;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Territorialfarvann EAID_9C4AE930_61DC_4a63_A2A2_44513B2952E4;område;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\DetSærskilteOmrådet EAID_A18995F8_82B7_4d9f_9234_849A5C18BDA9;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Fiskevernsone EAID_A78244A3_4F63_4671_ACF0_C40D9C59418C;område;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kontinentalsokkel EAID_ABA88EE2_72A0_4ce2_B4BC_EBE278307CE0;område;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Gråsonen EAID_ABA88EE2_72A0_4ce2_B4BC_EBE278307CE0;gyldigTil;dato for oppheving av lov, forskrift eller traktat;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Gråsonen EAID_B5E18837_A8CA_43bd_94F3_C0DE5885C4B7;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_B5E18837_A8CA_43bd_94F3_C0DE5885C4B7;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] -- Definition -- The altitude of the ground level of an object, measured from a specified vertical datum. Note: S-57 ELEVAT ;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_B5E18837_A8CA_43bd_94F3_C0DE5885C4B7;kystreferanse;kystkonturens referansenivå -- Definition -- the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related ;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_B5E18837_A8CA_43bd_94F3_C0DE5885C4B7;kysttype;kategori av kyst -- Definition -- the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA ;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_B5E18837_A8CA_43bd_94F3_C0DE5885C4B7;opphav;Merknad produktspesifikasjon: Kildereferanse Norsk Polarinstitutt;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_BAA66F2C_3500_4d65_9C24_66215BA8BA7E;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Riksgrense EAID_C3F8C5EE_BA96_4574_8D43_594C7C55E036;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Grunnlinjepunkt EAID_C3F8C5EE_BA96_4574_8D43_594C7C55E036;grunnlinjepunktnavn;angivelse av navn på grunnlinjepunktet;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Grunnlinjepunkt EAID_C3F8C5EE_BA96_4574_8D43_594C7C55E036;grunnlinjepunktnummer;angivelse av nummeret på grunnlinjepunktet;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Grunnlinjepunkt EAID_C6730ABD_CE7B_4ae8_B6BD_8E004E2AF5E0;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena Definisjon produktspesifikasjon: avgrensning av fiskeriområde;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Fiskerigrense EAID_C6730ABD_CE7B_4ae8_B6BD_8E004E2AF5E0;soneNautisk;sonebredde, avstand fra grunnlinjen (i nautiske mil) Merknad: 1 nautisk mil = 1852 meter);egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Fiskerigrense EAID_CBB1125E_821D_4763_920F_81BDF3DDF826;posisjon;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunktSjø EAID_CBB1125E_821D_4763_920F_81BDF3DDF826;grensepunkttype;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunktSjø EAID_D2AE6CBB_0E6B_472f_AF6E_853B958FF489;område;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\TidligereOmstridtOmråde EAID_D2AE6CBB_0E6B_472f_AF6E_853B958FF489;gyldigTil;dato for oppheving av lov, forskrift eller traktat;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\TidligereOmstridtOmråde EAID_DC7E0865_C952_4890_B796_73CFA1B6EB95;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrenseSjø EAID_DC7E0865_C952_4890_B796_73CFA1B6EB95;grensetypeSjø;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrenseSjø EAID_DC7E0865_C952_4890_B796_73CFA1B6EB95;gyldigTil;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrenseSjø EAID_FCF318FA_5C3A_4d66_B23B_838FF3AFFEBC;område;;egenskap;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Sjøterritorium