GrensetypeSjø BoundaryTypeSea

kodeliste

Kartverket Ukjent

benyttes for å angi type sjøgrense
used to indicate type of sea boundary
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Foreslått midtlinje mellom nasjoner grenselinje mellom kyststater hvor hvert punkt på linjen er beregnet like langt fra begge staters grunnlinjer 3
Gråsone havområde som tidligere ble regulert av avtale av 11. januar 1978 mellom Norge og Russland 5
Avtalt avgrensningslinje avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. 6
Yttergrense for tilstøtende sone ytre begrensningslinje i hav, beregnet 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastland-Norge, 9
1 nautisk mil maritim grense beregnet 1 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge 10
Yttergrense for kontinentalsokkel dokumentert og godkjent ytre begrensningslinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp 11
200 nautiske mil ytre begrensnlingslinje i hav, beregnet 200nm utenfor og parallelt med grunnlinje 12
Avtalt avgrensningslinje for kontinentalsokkel avtalt og ratifisert grenselinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp der flere enn en stat kan framlegge dokumentsjon utenfor 200 nm fra noen stats grunnlinje 13
Sektorlinje linje som starter i et punkt på Fiskehalvøya i Russland, den gamle finskegrensen, og følger meridianen nord til Svalbardfirkanten og langs østgrensen av denne til samme utgangsmeridian og så videre rett nordover mot Nordpolen 14
Verdi Navn Beskrivelse
Foreslått midtlinje mellom nasjoner grenselinje mellom kyststater hvor hvert punkt på linjen er beregnet like langt fra begge staters grunnlinjer
Gråsone havområde som tidligere ble regulert av avtale av 11. januar 1978 mellom Norge og Russland
Avtalt avgrensningslinje avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale.
Yttergrense for tilstøtende sone ytre begrensningslinje i hav, beregnet 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastland-Norge,
1 nautisk mil maritim grense beregnet 1 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge
Yttergrense for kontinentalsokkel dokumentert og godkjent ytre begrensningslinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp
200 nautiske mil ytre begrensnlingslinje i hav, beregnet 200nm utenfor og parallelt med grunnlinje
Avtalt avgrensningslinje for kontinentalsokkel avtalt og ratifisert grenselinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp der flere enn en stat kan framlegge dokumentsjon utenfor 200 nm fra noen stats grunnlinje
Sektorlinje linje som starter i et punkt på Fiskehalvøya i Russland, den gamle finskegrensen, og følger meridianen nord til Svalbardfirkanten og langs østgrensen av denne til samme utgangsmeridian og så videre rett nordover mot Nordpolen
Name Description Code value
Proposed centerline between nations Proposed centerline between nations
Grey zone (disputed) Grey zone (disputed)
International partition line, per agreement International partition line, per agreement
Yttergrense for tilstøtende sone
1 nautisk mil
Yttergrense for kontinentalsokkel
200 nautiske mil
Avtalt avgrensningslinje for kontinentalsokkel
Sektorlinje

Vis GrensetypeSjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1