Administrative enheter

Kartverket Erstattet 4.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/AdmEnheter/4.2

Viser treff 1 - 18 av 18

MaritimeGrenser objekttype

grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater


Fylkesgrense objekttype

avgrensning av fylke


AdministrativGrense objekttype

grense for regional eller lokal administrasjon


BeregnetGrense objekttype

grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne


Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


GrenseMellomNasjoner objekttype

grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse


Kommune objekttype

inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå


Kommunegrense objekttype

avgrensing av kommune


AvtaltAvgrensningslinje objekttype

avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.


AvtalteGrenser objekttype

avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse


AdministrativEnhet objekttype

område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå


Fylke objekttype

administrativ inndeling av nasjonen på regionalt nivå Merknad: Tilsvarer NUTS 3 på internasjonalt statistisk nivå


NorskeGrenser objekttype

grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder


Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner


Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Nasjon objekttype

selvstendig stat hvor landområdene, sammen med eventuelle havområder for kyststater, utgjør statens suverenitetsområde Merknad 1: Også kalt territorialområde Merknad 2: Tilsvarer NUTS 1 på internasjonalt statistisk nivå


Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen