ELkobling

objekttype

Geovekst Gyldig

Tilkoblingspunkt for strøm på kaia.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ELanleggstype Beskrivelse av hva slags type strømtilkobling som kan gjøres. ELanleggstype (kodeliste) 1..*
ELkoblinger Spesifikasjon av de ulike kombinasjonene EL-koblingspunkt som finnes. ELkoblingEgenskaper (datatype) 0..*
- effekt Watt. Arbeid pr. sekund. Integer 0..1
- faser Betegnelse på de enkelte polene eller lederne i et vekselstrømsystem. CharacterString 0..1
- frekvens Hvor mange ganger en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. Måles i Hz. Frekvens (kodeliste) 0..1
- kontaktId Id-nummer eller annen beskrivelse som spesifiserer hvilken type kontakt. CharacterString 0..1
- sikringstørrelse Strømstyrke, oppgis i ampere, SI-enheten for elektrisk strøm. Strømstyrke er lik ladning som passerer et tverrsnitt av en leder pr. sekund. Integer 0..1
- spenning Volt. Elektrisk spenning. Spenning (kodeliste) 0..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
rekkeviddeLadeanlegg Attributt som benyttes ved ladeannlegg, for å spesifisere lengde på kabeltrommel som er tilgjengelig. Oppgis i meter. Integer 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status (kodeliste) 0..1
tilgangstype Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte punktet. Tilgangstype (kodeliste) 0..*
ObjektId
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 1..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 1..1
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
EL-ANLEGGSTYPE ELanleggstype 20 1..*
EL-KOBLINGSEGENSKAPER ELkoblingEgenskaper 100 0..*
HREF Høydereferanse 6 1..1
Punkt 1..1
REKKEVIDDE_LADEANLEGG Integer 6 0..1
STATUS Status 6 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 50 0..*
Name Type English Description
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
ELanleggstype ELanleggstype typeOfEletricalConnection Types of power connections that are available.
ELkoblinger ELkoblingEgenskaper EletricalConnections Property to specify possible types of power connections.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
posisjon Punkt point Geographical location.
rekkeviddeLadeanlegg Integer rangeChargingSystem Property used to specify range for available cable drum, used when typeOfElectricalConnection is chargingSystem.
status Status status Status of an object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess Specifies who has access.

Vis ELkobling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
ELanleggstype 1 ..*
ELkoblingEgenskaper 0 ..*
Høydereferanse 1 ..1
Punkt 1 ..1
Integer 0 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype ELkobling supertype ObjektId