ObjektId

objekttype

Geovekst Gyldig

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av objekt på kaien.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 1..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 1..1
Name Type English Description
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.

Vis ObjektId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kran supertype ObjektId
arv subtype VAuttak supertype ObjektId
arv subtype Toalett supertype ObjektId
arv subtype Fender supertype ObjektId
arv subtype Avfallspunkt supertype ObjektId
arv subtype Fortøyningsinnretning supertype ObjektId
arv subtype Beredskapspunkt supertype ObjektId
arv subtype Kaifront supertype ObjektId
arv subtype Drivstofftilkobling supertype ObjektId
arv subtype Tømmestasjon supertype ObjektId
arv subtype ELkobling supertype ObjektId
arv subtype ObjektId supertype KaiId