KaiId

objekttype

Geovekst Gyldig

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en kai. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.

Vis KaiId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kaiområde supertype KaiId
arv subtype Slipp supertype KaiId
arv subtype Lastbegrensningsområde supertype KaiId
arv subtype KaiId supertype HavneanleggId
arv subtype ObjektId supertype KaiId