Kaifront

objekttype

Geovekst Gyldig

Kaifront er den ytterste delen av kaien, som avgrenser sjøen fra land, hvor fartøy kan ligge fortøyd langs.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
høydeSjøkartnull Angitt høyde på kaien i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
kaifronttype Beskriver type konstruksjon kaifronten har mot sjøen. Kaifronttype (kodeliste) 1..1
kaitype Type kai Kaitype (kodeliste) 1..*
lengde Angitt lengde på kaifronten i antall meter. Kailengden måles opp på den delen av kaifronten som egner seg for anløp av skip. Lengde kan også beregnes ut fra lengden på geometrien. Real 1..1
senterlinje Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
status Beskriver status til et objekt. Status (kodeliste) 0..1
ObjektId
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 1..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 1..1
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 6.2 1..1
KAIFRONTTYPE Kaifronttype 20 1..1
KAITYPE Kaitype 100 1..*
LENGDE Real 6.2 1..1
Kurve 1..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
høydeSjøkartnull Real heightChartDatum Specified height of berth in meters above water. The reference level for heigth is LAT (lowest astronomical tide/chart datum) unless otherwise is stated.
kaifronttype Kaifronttype typeOfQuayConstruction Type of construction.
kaitype Kaitype typeOfQuay Specifies the intended use for the quay, or type of quay.
lengde Real length Specified length of berth in meters.
senterlinje Kurve polyline line segment.
status Status status Status of an object.

Vis Kaifront i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
Real 1 ..1
Kaifronttype 1 ..1
Kaitype 1 ..*
Real 1 ..1
Kurve 1 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kaifront supertype ObjektId