Kaifront

objekttype

Geovekst Gyldig

Kaifront er den ytterste delen av kaien, som avgrenser sjøen fra land, hvor fartøy kan ligge fortøyd langs.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
høydeSjøkartnull Angitt høyde på kaien i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
kaifronttype Beskriver type konstruksjon kaifronten har mot sjøen. Kaifronttype 1..1
kaitype Type kai Kaitype 1..*
lengde Angitt lengde på kaifronten i antall meter. Kailengden måles opp på den delen av kaifronten som egner seg for anløp av skip. Lengde kan også beregnes ut fra lengden på geometrien. Real 1..1
senterlinje Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HREF Høydereferanse 6 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 6.2 1..1
KAIFRONTTYPE Kaifronttype 20 1..1
KAITYPE Kaitype 100 1..*
LENGDE Real 6.2 1..1
Kurve 1..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
høydeSjøkartnull Real heightChartDatum Specified height of berth in meters above water. The reference level for heigth is LAT (lowest astronomical tide/chart datum) unless otherwise is stated.
kaifronttype Kaifronttype typeOfQuayConstruction Type of construction.
kaitype Kaitype typeOfQuay Specifies the intended use for the quay, or type of quay.
lengde Real length Specified length of berth in meters.
senterlinje Kurve polyline line segment.
status Status status Status of an object.

Vis Kaifront i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
Real 1 ..1
Kaifronttype 1 ..1
Kaitype 1 ..*
Real 1 ..1
Kurve 1 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kaifront supertype ObjektId