GeolVerneverdigObj GeoConservationWorthyObj

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

areal eller punktregistrering som anses som verneverdig på grunn av sin unike geologiske historie, form eller innhold
area or point registration regarded as conservation-worthy due to its unique geological history, shape or content
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
geoVernObjektId identifkator for verneverdig objekt Merknad: Identifikatornummer som består av kommunenr.+ løpenr. Eksempel. 1729001 for Lokalitet 001 i Inderøy kommune (1729). Områdets nummer. Integer 1..1
geoVernTematype hvilken geologisk tematype som er verneverdig Merknad: Hvilken verneverdig geologisk tematype (berggrunn, kvartærgeol., malmgeol. etc) det er tale om i område GeoVernTematype (kodeliste) 1..1
geolPavisningstype hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen GeolPavisningstype (kodeliste) 1..1
geositeNummer identifikator i IUGS database for geologiske verneverdige områder Integer 0..1
geoVernOmrNavn navn på verneverdig område Merknad: Navn på området som inneholder verneverdig(e) geologiske objekt(er) CharacterString 0..1
geoVernSakStatus hvor langt vernesaken er kommet i saksapparatet GeoVernSakStatus (kodeliste) 0..1
geoVernGrensetype kritere for avgrensingen av et verneverdig objekt GeoVernGrensetype (kodeliste) 0..1
geoVernAktivProsess aktive geologiske prosesser som er illustrert i området, og som gjør området verneverdig (massebevegelse, elveerosjon etc.) CharacterString 0..1
geoVernAreal størrelsen på det verneverdige arealet Merknad: Arealangivelse, grovanslag av areal. (Punkt=mindre enn 100daa, Liten=100daa (1kvdratkilom.), Middels=1-10 kvdratkilom, Stor=>10 kvadratkilom. CharacterString 0..1
geoVernVedlikehold type vedlikehold som er nødvendig for at et verneverdig objekt skal beholde sin verdi Merknad: Krav til vedlikehold/skjøtsel for at områdets verneverdi skal opprettholdes. Eksempel: Rensing av fjelloverflate, forhindre gjengroing, rydding av trær/skog. CharacterString 0..1
geoVernSystem hvorvidt området inneholder et større system av former og/eller avsetninger CharacterString 0..1
geoVernHovedtype overordnet type geologisk fenomen/tema som gjør objektet verneverdig Eksempel: Hovedtype som avsmeltningsformer, brerandavsetning, putelava, eldre skjerp, mineralforekomst etc. CharacterString 0..1
geoVernTilleggInnhold supplerende informasjon om innholdet i verneverdig område eller objekt Eksempel: Underordnede observasjoner som strandlinjer, esker, smeltevannsløp, etc. CharacterString 0..1
geoVernViktigProsess viktige geologiske prosesser som kan observeres i området Merknad: Viktige geologiske prosesser som gjør området verneverdig (glasiale prosesser, undersjøisk vulkanisme, kontaktmetamorfose, myrmalmutvinning) CharacterString 0..1
geoVernProsessalder anslått alder på dannelsen av verneverdig objektet Merknad: Trolig alder på dannelsen av hovedtype/hovedinnhold eller prosess. Integer 0..1
geoVernAKriterie det primære kriteriet som gjør objektet verneverdig Eksempel: Vernekriterium som sjeldenhet, representativitet, mangfold, funksjon, uberørthet CharacterString 0..1
geoVernBKriterie det sekundære kriteriet som gjør området verneverdig Eksempel: Vernekriterium som forskningspotensiale, klassisk lokalitet, nøkkelomr. for vit. forståelse, naturhistorisk dokumentasjon, instruktiv lokalitet, tilgjengelighet, urørt natur, viktig landskapselement. CharacterString 0..1
geoVernCKriterie mer perifert vernekriterie Merknad: Objektets egenverdi representerer mye av verneverdigheten CharacterString 0..1
geoVernVerdi hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe). Inndeles etter graden av faglig verneverdi i internasjonal/nasjonal, regional eller lokal sammenheng. GeoVernVerdi (kodeliste) 0..1
geoVernInngrep inngrep som forringer verneverdi og opplevelsesverdi Eksempel: Inngrep som massetak, gjeldende arealbruk o.l. CharacterString 0..1
geoVernHovInnhold viktigste geologiske registrering eller observasjon i området Merknad: Hovedinnhold, fagtermer for de viktigste geologiske registreringer/observasjoner i området. Eksempel: Morene, bresjøterasser, delta, opp/ned-kriterier i putelava, fyrsetting, smaragder etc. CharacterString 0..1
geoVernType hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner. GeoVernType (kodeliste) 0..1
geoVernOffentliggjoring offentligjøringstiltak Merknad: Offentliggjøring/tiltak/tilrettelegging som er gjennomført for å gjøre området/attraksjonen offentlig kjent (eks. info-senter, info-tavle, brosjyre, guiding, del av natursti) CharacterString 0..1
geoVernLitteratur henvisning til relevant litteratur CharacterString 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
geoVernObjektId Integer geoPreservationObjectId identifier for preservation-worthy object Note: Identification number consisting of municipal no. + serial no. For example: 1729001 for locality 001 in Inderøy municipality (1729). The number of the area
geoVernTematype GeoVernTematype geoPreservationThematicType which geological thematic type is conservation-worthy Note: E.g bedrock, quaternary geol., ore geol
geolPavisningstype GeolPavisningstype
geositeNummer Integer geoSiteNumber identifier in the IUGS database for conservation-worthy geological areas
geoVernOmrNavn CharacterString geoPreservationAreaName name of conservation-worthy area Note: Name of the area containing conservation-worthy geological object(s)
geoVernSakStatus GeoVernSakStatus geoConservationCaseStatus how far the Conservation case has progressed in the legal process
geoVernGrensetype GeoVernGrensetype geoPreservationBoundaryType criterion for delimitation of a conservation-worthy feature
geoVernAktivProsess CharacterString geoPreservationActiveProcess active geological processes illustrated, which make the feature/area conservation-worthy (mass movement, river erosion, etc.)
geoVernAreal CharacterString geoPreservationArea the size of the conservation-worthy area Note: Specification of area, rough estimate of area. (Point=less than 10 hectares, Small=10 hectares (1 square kilometre), Medium=1-10 square kilometres, Large=10 square kilometres.
geoVernVedlikehold CharacterString geoPreservationMaintenance type of maintenance necessary for an object to keep its value Note: Requirements related to maintenance/care to maintain the area's conservational value. For example: Clearing of mountain surfaces, preventing overgrowth, clearing of trees/forest
geoVernSystem CharacterString geoPreservationSystem whether the area contains of larger system of superficial shapes and/or deposits
geoVernHovedtype CharacterString geoPreservationMainType paramount type of geological phenomenon/topic which makes the feature worthy of preservation For example: Main types such as ablation shapes, glacial edge deposits, pillow lava, older ore sites, mineral deposits, etc.
geoVernTilleggInnhold CharacterString geoPreservationAdditionalContent supplementary information about GeoConservation-Worthy feature or area For example: Subordinate observations such as shorelines, eskers, melt water courses, etc.
geoVernViktigProsess CharacterString geoPreservationImportantProcess important geological processes that can be observed in the area Note: E.g glacial processes, subsea volcanism, contact metamorphism, bog ore extraction
geoVernProsessalder Integer geoPreservationProcessAge estimated age of the creation of the conservation-worthy features Note: Probable age of the formation of main type/main content or process.
geoVernAKriterie CharacterString geoPreservationCriterionA the primary criterion which makes the feature/area conservation-worthy For example: scarcity, representativeness, diversity, function, untouched nature
geoVernBKriterie CharacterString geoPreservationCriterionB the secondary criterion making the feature/area conservation-worthy For example: research potential, classic site, key area for geoscience, natural history documentation, instructive site, availability, untouched nature
geoVernCKriterie CharacterString geoPreservationCriterionC peripheral preservation criterion. Note: The intrinsic value of the feature/area represents much of the conservation-worthiness
geoVernVerdi GeoVernVerdi geoPreservationValue whether GeoConservation-Worthy feature or area is of international, national, regional or local value. Note: Criteria for selection and prioritisation of conservation-worthy geological features.
geoVernInngrep CharacterString geoPreservationIntervention interventions which diminish the conservational value and the adventure value For example: Interventions such as sand and gravel deposits, existing land use, etc.
geoVernHovInnhold CharacterString geoPreservationMainContent most important geological registration or observation at the location or in the area. Note: technical terms for the most important geological registrations/observations at the location or in the area. For example: Moraines, (kame deltas/ice lake terraces), deltas, up/down criteria in pillow lava, loosening rock by heating
geoVernType GeoVernType geoPreservationType the type of conservation the object is subject to. Note: different legislation and restrictions
geoVernOffentliggjoring CharacterString geoPreservationPublicity initiative to give publicity to the GeoConservation-Worthy feature or area Note: Actions taken to make the area/attraction known to the public (for example: information centre, information board, brochure, guiding, part of nature trail)
geoVernLitteratur CharacterString geoPreservationLiterature reference to relevant literature
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon GeolVerneverdigObj 0..* Utstrekning GeolVerneverdigOmr 0..1
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* GeolVerneverdigObj 0..1