GeoVernVerdi geoPreservationValue

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe).
whether the object is of international, national, regional or local value Note: Criteria for selection and prioritisation of preservation-worthy geological objects (priority group).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Området er et av IUGS GEOSITE-områder 1
Svært verneverdige områder av nasjonal eller internasjonal betydning Områdene kan vanskelig erstattes av andre alternativer 2
Meget verneverdige områder av regional betydning I noen tilfeller finnes alternative områder i nærheten, men sjelden av helt samme verdi 3
Verneverdige områder av mer lokal betydning Lokalitetene er normalt valgt ut blant flere med sammenlignbar faglig interesse. Utforming, opprinnelse og truethet er faktorer som vurdert ved utvelgelsen 4
Faglig verdifulle lokaliteter, hovedsakelig av lokal betydning Disse bør tas hensyn til i kommunenes arealplan 5
Verdi Navn Beskrivelse
Området er et av IUGS GEOSITE-områder
Svært verneverdige områder av nasjonal eller internasjonal betydning Områdene kan vanskelig erstattes av andre alternativer
Meget verneverdige områder av regional betydning I noen tilfeller finnes alternative områder i nærheten, men sjelden av helt samme verdi
Verneverdige områder av mer lokal betydning Lokalitetene er normalt valgt ut blant flere med sammenlignbar faglig interesse. Utforming, opprinnelse og truethet er faktorer som vurdert ved utvelgelsen
Faglig verdifulle lokaliteter, hovedsakelig av lokal betydning Disse bør tas hensyn til i kommunenes arealplan
Name Type Description Code value
The area is one of the IUGS GEOSITE areas <undefined> The area is one of the IUGS GEOSITE areas
Highly conservation-worthy areas of major national or international significance <undefined> The areas are difficult to replace by other alternatives Highly conservation-worthy areas of major national or international significance
Highly conservation-worthy areas of regional significance <undefined> In some cases, alternative areas can be found near-by, but these are seldom of quite the same value. Highly conservation-worthy areas of regional significance
Conservation-worthy areas of more local significance <undefined> The locations are normally selected from several of comparable geological interest. Shape, origin and endangerment are factors which are assessed in the selection process Conservation-worthy areas of more local significance
Geological valuable locality, mainly of local significance <undefined> These should be given consideration in the municipal land-use plan Geological valuable locality, mainly of local significance

Vis GeoVernVerdi i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1