KulturminneSikringssone CulturalHeritageSiteProtectionZone

objekttype

Riksantikvaren Gyldig

områder som er avgrenset gjennom fredninger etter Kulturminneloven §§ 6 og 19 Merknad: Dvs. en fredet sone som omgir selve kulturminnet, men som ikke trenger å ha særskilte kulturhistoriske kvaliteter utover dette.
areas which are delimited through preservation in accordance with Sections 6 and 19 of the Cultural Heritage Act
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
navn ord som noen eller noe kalles ved CharacterString 0..1
vern lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt Vern (datatype) 1..1
- vernelov hvilken lov vern av objektet er hjemlet i Vernelov (kodeliste) 0..1
- verneparagraf verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov CharacterString 0..1
- vernetype hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har Vernetype (kodeliste) 1..1
- vernedato dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig Date 0..1
kulturminneKategori hvilken hovedkategori et kulturminne tilhører KulturminneKategori (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
informasjon generell opplysning CharacterString 0..1
linkAskeladden link til informasjon i Askeladden CharacterString 0..1
linkKulturminnesøk link til informasjon i Kulturminnesøk CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 0..*
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
LINK_ASKELADDEN CharacterString 255 0..1
LINK_KULTURMINNESØK CharacterString 255 0..1
Flate Flate 1..1
NAVN CharacterString 60 0..1
VERN Vern 1..1
KM_KATEGORI KulturminneKategori 5 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datauttaksdato DateTime
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
datafangstdato DateTime
opphav CharacterString
kommune Kommunenummer (kodeliste)
informasjon CharacterString
linkAskeladden CharacterString
linkKulturminnesøk CharacterString
område Flate extent area over which an object extends
navn CharacterString name a word or words by which someone or something is designated
vern Vern preservation legal basis for restrictions related to an object
kulturminneKategori KulturminneKategori culturalHeritageSiteCategory main category to which a cultural heritage site/artefact belongs

Vis KulturminneSikringssone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Vern 1 ..1
KulturminneKategori 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kulturminneSikringssoneGrense KulturminneSikringssoneGr 0..* KulturminneSikringssone
arv subtype KulturminneSikringssone supertype Fellesegenskaper