Havnegjerde

objekttype

Geovekst Gyldig

Gjerde eller annen barriere. Følger ofte Havnesikkerhetsområde, men brukes ikke som avgrensning. Havnesikkerhetsområde avgrenses av HavnesikkerhetsområdeGrense. Havnegjerde vil også ofte være kartlagt i FKB-BygnAnlegg som AnnetGjerde, mur e.l. I så fall bør disse objektene ha sammenfallende geometri.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
periode Periode havnegjerdet er satt opp. Brukes i tilfeller der havnegjerde er kun satt opp i visse tidsrom eller deler av året. Attributt trengs ikke benyttes ved permanent gjerde. Periode 0..*
senterlinje Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HREF Høydereferanse 6 1..1
PERIODE Periode 25 0..*
Kurve 1..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the obect the measurement has been taken.
periode Periode period Specifiaction for the period the port fence has been set up, in cases where it's only set up for certain periods or part of the year. Not used for permanent fence.
senterlinje Kurve polyline line segment
status Status status Status of an object.

Vis Havnegjerde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
Periode 0 ..*
Kurve 1 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Havnegjerde supertype HavneanleggId