Innsjø Lake

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

en ferskvannsflate som ikke er renndende vann
Freshwater surface which is not running water.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arealInnsjø areal av innsjøens vannflate Real 0..1
arealNedbørfelt areal av det nedbørfelt som drenerer til et punkt eller linje CharacterString 0..1
avløpInnsjø normalt årlig avløp fra Innsjø for perioden 1931-60 i kubikkmeter pr. sekund (middeltilsig) Real 0..1
dypMiddel middel dyp på innsjøen Integer 0..1
dypStørstMålt innsjøens største målte dybde Integer 0..1
magasinNr løpenummer på kraftverksreguleringsmagasin fra NVE Integer 0..1
omkretsInnsjø innsjøens omkrets Integer 0..1
område objektets utstrekning Flate 0..1
oppmåltKote høyde over havet på vannspeilet ved oppmåling Real 0..1
oppmåltÅr årstall da innsjøen ble dybdeoppmålt Integer 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
tidOppholdVann tiden vannet tar for å strømme gjennom innsjøen Integer 0..1
typeInnsjø type innsjø (ferskvann eller brakkvann) TypeInnsjø 0..1
vannføringMidlere midlere/gjennomsnittlig vannføring målt i kubikkmeter pr. sekund Integer 0..1
vannføringMinste minste vannføring målt i kubikkmeter pr. sekund Integer 0..1
vannføringStørst største vannføring målt i kubikkmeter pr. sekund Integer 0..1
vannstandHøyesteRegulert høyeste regulerte vannstand Real 0..1
vannstandHøyestRegistrert høyeste registrerte vannstand i uregulert vann Real 0..1
vannstandLavestRegistrert laveste registrerte vannstand i uregulert vann, gitt i meter Real 0..1
vannstandLavestRegulert laveste regulerte vannstand Real 0..1
vannstandRegHøyestRegistrerte høyeste registrerte vannstand i regulerte vann Real 0..1
vassdragsnummer CharacterString 0..1
vatnLøpenummer unik identifikasjon på innsjøer som fortløpende løpenummer i henhold til NVEs Innsjøregister Integer 0..1
volumInnsjø innsjøens volum i nærmeste hele tusen kubikkmeter, hvis kjent Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AREALINNSJØ Real 8 0..1
AREALNEDBØRFELT CharacterString 15 0..1
AVLØPINNSJØ Real 5.2 0..1
DYPMIDDEL Integer 3 0..1
DYPSTØRSTMÅLT Integer 3 0..1
MAGASINNR Integer 6 0..1
OMKRETSINNSJØ Integer 10 0..1
Flate Flate 0..1
OPPMÅLTKOTE Real 10 0..1
OPPMÅLTÅR Integer 4 0..1
Punkt Punkt 0..1
Kurve Kurve 0..1
TIDOPPHOLDVANN Integer 3 0..1
TYPEINNSJØ TypeInnsjø 1 0..1
VANNFØRINGMIDLERE Integer 3.2 0..1
VANNFØRINGMINSTE Integer 3.2 0..1
VANNFØRINGSTØRST Integer 5.2 0..1
HRV Real 10 0..1
HVANN Real 10 0..1
LVANN Real 10 0..1
LRV Real 10 0..1
HFLOM Real 10 0..1
VASSDRAGSNR CharacterString 15 0..1
VATNLNR Integer 6 0..1
VOLUMINNSJØ Integer 11 0..1
Name Type English Description
arealInnsjø Real areaLake the area of the water surface of the lake
arealNedbørfelt CharacterString ??areaWatershed/areaCatchmentBasin area of the ??watershed/catchment basin which drains towards a point or line
avløpInnsjø Real outletLake normal annual outflow from lake for the period 1931-60 in cubic metres per second (mean ??inflow/afflux)
dypMiddel Integer depthMean mean depth of the lake
dypStørstMålt Integer depthGreatestMeasured the greatest depth measured in the lake
magasinNr Integer reservoirNo serial number of ((power plant, generating station, power station)) regulating reservoir from NVE (The Norwegian Water Resources and Energy Administration)
omkretsInnsjø Integer circumferenceLake the circumference of the lake
område Flate extent area over which an object extends
oppmåltKote Real surveyed contour elevation above sea level of water surface at time of survey
oppmåltÅr Integer surveyedYear year when the lake was sounded
posisjon Punkt position location where the object exists
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
tidOppholdVann Integer timeOfResidenceLake?? the time it takes for the water to flow through the lake
typeInnsjø TypeInnsjø typeOfLake type of lake (freshwater or brackish water)
vannføringMidlere Integer waterFlowMean mean/average water flow measured in cubic metres per second
vannføringMinste Integer waterFlowLowest the lowest water flow measured in cubic metres per second
vannføringStørst Integer waterFlowLargest greatest water flow measured in cubic metres per second
vannstandHøyesteRegulert Real waterLevelHighestRegulated highest regulated water level
vannstandHøyestRegistrert Real waterLevelHighestRegistered highest water level registered in unregulated lake
vannstandLavestRegistrert Real waterLevelLowestRegistered lowest water level registered in unregulated lake, given in metres
vannstandLavestRegulert Real waterLevelLowestRegulated lowest regulated water level
vannstandRegHøyestRegistrerte Real waterLevelRegHighestRegistered highest water level registered in regulated lake/reservoir
vassdragsnummer CharacterString watercourseNumber
vatnLøpenummer Integer lakeSerialNumber unique identification of lakes as consecutive serial number in accordance with the lake register of the NVE (The Norwegian Water Resources and Energy Administration)
volumInnsjø Integer volumeLake the volume of the lake to the nearest whole thousand cubic metres, if known

Vis Innsjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Flate 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Punkt 0 ..1
Kurve 0 ..1
Integer 0 ..1
TypeInnsjø 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Innsjø 1..2 innsjølinjeFiktiv InnsjølinjeFiktiv 0..*
assosiasjon Innsjø 2 avgrensning InnsjøInnsjøSperre 0..*
assosiasjon Innsjø 1 avgrensning HavInnsjøSperre 0..*
assosiasjon Innsjø 1 avgrensning Innsjøkant 0..*
assosiasjon Innsjø 1 avgrensning InnsjøkantRegulert 0..*
assosiasjon Innsjø 1 avgrensning InnsjøElvSperre 0..*