Kommune Municipality KOMMUNE

objekttype

Kartverket Ukjent

inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket
administrative districting of the counties
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommunenavn offisielle navn på kommunen AdministrativEnhetNavn (datatype) 1..*
- navn offisielt navn på administrativ enhet CharacterString 1..1
- språk angir hvilket språk navnet hører til. Angis som alpha-3 kode ihht. ISO 639-3 og ISO 639-5 CharacterString 0..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
samiskForvaltningsområde kommune som er med i forvaltningsområdet for samiske språkregler Merknad: Samisk og norsk er likestilte språk innenfor samisk forvaltningsområde. Boolean 1..1
AdministrativEnhet
område objektets utstrekning Flate 1..1
land alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Landkode (kodeliste) 0..1
administrativtNivå hierarkisk nivå for administrativ inndeling AdministrativtNivå (kodeliste) 0..1
Supertype_AdministrativEnhet
datauttaksdato dato for uttak fra en database DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Merknad: Bør bruke UUID. se http://en.wikipedia.org/wiki/UUID De som ikke benytter UUID må selv sørge for at denne er globalt unik. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusenten som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. NB: Navnerommet som skal brukes for dette produktet er NO.KARTVERKET.AdmEnheterNorge Hvis nødvendig erstatt "." som skilletegn med "_". CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 1..1
LANDKODE Landkode (kodeliste) 0..1
AdministrativtNivå (kodeliste) 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
IDENTIFIKASJON Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
AdministrativEnhetNavn 1..*
KOMM Kommunenummer 4 1..1
SAMISKFORVALTNINGSOMRÅDE Boolean 1..1
Name Type English Description
område Flate
land Landkode (kodeliste)
administrativtNivå AdministrativtNivå (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav CharacterString
kommunenavn AdministrativEnhetNavn
kommunenummer Kommunenummer municipalityNumber numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.
samiskForvaltningsområde Boolean

Vis Kommune i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AdministrativEnhetNavn 1 ..*
Kommunenummer 1 ..1
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kommune Kommune 0..2 kommunegrense Kommunegrense 1..*
assosiasjon kommunesenter AdmSenter 0..* admSenterForKommune Kommune 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 riksgrense Riksgrense 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 avtaltAvgrensningslinje AvtaltAvgrensningslinje 0..*
assosiasjon grunnlinje Grunnlinje 0..1 kommune Kommune 0..1
assosiasjon EnNautiskMil GrenseSjø 0..1 kommune Kommune 0..1
assosiasjon kommune Kommune 0..2 fylkesgrense Fylkesgrense 0..*
assosiasjon fylke Fylke 0..1 kommuneinndeling Kommune 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 territorialgrense Territorialgrense 0..*
arv subtype Kommune supertype AdministrativEnhet