AdministrativEnhet ADMINENHET

objekttype

Kartverket Ukjent

område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
land alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Landkode (kodeliste) 0..1
administrativtNivå hierarkisk nivå for administrativ inndeling AdministrativtNivå (kodeliste) 0..1
Supertype_AdministrativEnhet
datauttaksdato dato for uttak fra en database DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Merknad: Bør bruke UUID. se http://en.wikipedia.org/wiki/UUID De som ikke benytter UUID må selv sørge for at denne er globalt unik. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusenten som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. NB: Navnerommet som skal brukes for dette produktet er NO.KARTVERKET.AdmEnheterNorge Hvis nødvendig erstatt "." som skilletegn med "_". CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
IDENTIFIKASJON Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Flate 1..1
LANDKODE Landkode 0..1
AdministrativtNivå 0..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav CharacterString
område Flate
land Landkode
administrativtNivå AdministrativtNivå

Vis AdministrativEnhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Landkode 0 ..1
AdministrativtNivå 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Nasjon supertype AdministrativEnhet
arv subtype AdministrativEnhet supertype Supertype_AdministrativEnhet
arv subtype Kommune supertype AdministrativEnhet
arv subtype Fylke supertype AdministrativEnhet
Navn Beskrivelse
bare tillatt med landkode for Norge /*bare NO fra kodelisten er tillatt*/ inv: self.land = 'NO'