Vannverk

objekttype

Mattilsynet Gyldig

Datasettene omfatter offentlige eller private vannverk som forsyner under 50 personer.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på. Punkt 1..1
eierType Eiertype (kodeliste) 1..1
vannforsyningsNavn CharacterString 1..1
vannforsyningsBeskrivelse CharacterString 0..1
kildetype Kildetype (kodeliste) 1..1
kapasitet Kapasitet (datatype) 1..1
- antallAbonnenter Integer 1..1
- antallFastboende Integer 1..1
- maksVannmengdeM3 Integer 1..1
vannverkseierInformasjon VannverkseierInformasjon (datatype) 1..1
- vannverksEier CharacterString 1..1
- adressenavn Gatenavn, nummer og bokstav CharacterString 0..1
- postnummer firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed. CharacterString 0..1
- poststed navn på poststed i henhold til Postens egne lister CharacterString 0..1
- telefonnummer telefonnummer til eier av kirkebygget CharacterString 0..1
- orgNummer organisasjonsnummer til eier av kirkebygget Integer 0..1
- kommunenummerEier nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
- kommunenavnEier CharacterString 0..1
inntakspunktInformasjon InntakspunktInformasjon (datatype) 1..1
- inntakspunktNavn CharacterString 1..1
- inntakspunktBeskrivelse CharacterString 0..1
- kommunenummerInntakspunkt Kommunenummer (kodeliste) 0..1
- kommunenavnInntakspunkt CharacterString 0..1
mattilsynetAvdeling MattilsynetAvdeling (datatype) 0..1
- avdelingsId CharacterString 0..1
- avdelingsnavn CharacterString 0..1
mattilsynetRegion MattilsynetRegion (datatype) 0..1
- regionsId CharacterString 0..1
- regionsnavn CharacterString 0..1
GenerelleEgenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
opphav abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
OPPHAV CharacterString 11 1..1
Punkt Punkt 1..1
EIERTYPE Eiertype 7 1..1
VANNFORSYNINGSNAVN CharacterString 100 1..1
VANNFORSYNINGSBESKRIVELSE CharacterString 500 0..1
KILDETYPE Kildetype 38 1..1
KAPASITET Kapasitet 1..1
VANNVERKSEIERINFORMASJON VannverkseierInformasjon 1..1
INNTAKSPUNKTINFORMASJON InntakspunktInformasjon 1..1
MATTILSYNETAVDELING MattilsynetAvdeling 0..1
MATTILSYNETREGIONID MattilsynetRegion 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
posisjon Punkt position Location where the object exists.
eierType Eiertype
vannforsyningsNavn CharacterString
vannforsyningsBeskrivelse CharacterString
kildetype Kildetype
kapasitet Kapasitet
vannverkseierInformasjon VannverkseierInformasjon
inntakspunktInformasjon InntakspunktInformasjon
mattilsynetAvdeling MattilsynetAvdeling
mattilsynetRegion MattilsynetRegion

Vis Vannverk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Eiertype 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Kildetype 1 ..1
Kapasitet 1 ..1
VannverkseierInformasjon 1 ..1
InntakspunktInformasjon 1 ..1
MattilsynetAvdeling 0 ..1
MattilsynetRegion 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Vannverk supertype GenerelleEgenskaper