FriluftFiskeplassBrygge

objekttype

Kartverket Gyldig

Anlegg som er tilrettelagt for å fiske.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
geometri Geometri Punkt 1..1
dekkeFasthet Angis fasthet av underlag Dekkefasthet (kodeliste) 0..1
dekkeMateriale Type av underlag Dekkemateriale (kodeliste) 0..1
dekkeTilstand Angir kvalitet av underlag. Dekketilstand (kodeliste) 0..1
diameter Hinderfri snusirkel oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
flytebrygge Kryss av om det finnes en flytebrygge. JaNei (kodeliste) 1..1
plankeavstand Avhengig verdi - avhengig verdi - må kun fylles ut dersom dekke er «Tre». Plankeavstand oppgis i cm med en desimal. Real 0..1
rampe Kryss av om det finnes en rampe. Rampe (datatype) 1..1
- rampe Angis om det finnes rampe JaNeiRampe (kodeliste) 0..1
- rampeBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- rampeTerskel Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Terskelhøyde oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
- rampeStigning Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Stigningen oppgis i grader med 1 desimal. Real 0..1
- rampeLengde Angis i cm uten desimaltall. Integer 0..1
- håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Utforming av håndlist Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
- håndlistHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- håndlistHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den nederste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- rampeTilgjengelig Angis om rampen møter kravene for manuell rullestol. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
rekkverk Kryss av om det finnes et rekkverk. JaNei (kodeliste) 1..1
stoppkant Kryss av om det finnes en stoppkant. JaNei (kodeliste) 1..1
stoppkantHøyde Stoppkanthøyde oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - Beregningen gjøres på grunnlag av de kartlagte verdiene og tester om disse er iht kravene i TEK17. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingElRullestol Angir om fiskeplassen møter kravene for elektriske rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingSyn Angir om fiskeplassen møter kravene for synshemmede. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
BILDEFIL1 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 300 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
Punkt 1..1
Dekkefasthet 0..1
Dekkemateriale 0..1
Dekketilstand 0..1
DIAMETERSNUSIRKEL Integer 5 0..1
FLYTEBRYGGE JaNei 1..1
PLANKEAVSTAND Real 5 0..1
RAMPE Rampe 1..1
REKKVERK JaNei 1..1
STOPPKANT JaNei 1..1
STOPPKANTHØYDE Real 5 0..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGELRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGSYN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
objektNr Integer
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
opphav CharacterString source
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
geometri Punkt
dekkeFasthet Dekkefasthet
dekkeMateriale Dekkemateriale
dekkeTilstand Dekketilstand
diameter Integer
flytebrygge JaNei
plankeavstand Real
rampe Rampe
rekkverk JaNei
stoppkant JaNei
stoppkantHøyde Real
forbedringsforslag CharacterString
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingElRullestol Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingSyn Tilgjengelighetsvurdering

Vis FriluftFiskeplassBrygge i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Dekkefasthet 0 ..1
Dekkemateriale 0 ..1
Dekketilstand 0 ..1
Integer 0 ..1
JaNei 1 ..1
Real 0 ..1
Rampe 1 ..1
JaNei 1 ..1
JaNei 1 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FriluftFiskeplassBrygge supertype Fellesegenskaper