Avfallspunkt

objekttype

Geovekst Gyldig

punkt for å kaste avfall
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avfallsplan Henvisning til avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av avfall. CharacterString 0..1
avfallstype Avfallstype Avfallstype (kodeliste) 0..*
beholdertype Beholdertype Beholdertype (kodeliste) 0..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet Høydereferanse (kodeliste) 1..1
mobilitet Egenskap for å anngi om avfallspunktet er fast montert eller flyttbart ( i form av en bil eller lignende). For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. Boolean 1..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
status Beskriver status til et objekt. Status (kodeliste) 0..1
tilgangstype Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte avfallspunktet. Tilgangstype (kodeliste) 0..*
ObjektId
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 1..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 1..1
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
AVFALLSPLAN CharacterString 250 0..1
AVFALLSTYPE Avfallstype 20 0..*
BEHOLDERTYPE Beholdertype 20 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
MOBILITET Boolean 1..1
Punkt 1..1
STATUS Status 20 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 50 0..*
Name Type English Description
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
avfallsplan CharacterString wastePlan Reference to a waste plan that describes or explains the planned handling of waste.
avfallstype Avfallstype WasteDisposalType Specifies what kind of waste that can be desposed of.
beholdertype Beholdertype typeOfWasteContainer Types of waste containers.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
mobilitet Boolean mobility Property to specify if the waste point is fixed or movable.
posisjon Punkt point Geographical location.
status Status status Status of an object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess Specifies who has access.

Vis Avfallspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Avfallstype 0 ..*
Beholdertype 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Boolean 1 ..1
Punkt 1 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Avfallspunkt supertype ObjektId