Matrikkeladresse

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
matrikkelnummer entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7e Merknad: Avledet fra adressens forhold til matrikkelenhet. Matrikkelnummer (datatype) 1..1
- kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
- gårdsnummer En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr Integer 1..1
- bruksnummer Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr Integer 1..1
- festenummer Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr Integer 0..1
- seksjonsnummer Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnummer/bruksnummer og eventuelt festenummer. Integer 0..1
undernummer Fortløpende nummerering av matrikkeladresser med samme gårds-, bruks- og festenummer. Integer 0..1
Adresse
adresseTekst Tekst for presentasjoner: Adressenavn, nummer og eventuelt bokstav for vegadresser og matrikkelnummer og eventuelt undernummer for matrikkeladresse Eksempel: "Storgata 2B" eller "123/4-2" Merknad: Avledet fra Vegadresse og Matrikkeladresse CharacterString 0..1
adressetilleggsnavn Tildeling av adressetilleggsnavn for vegadresser følger regler gitt i matrikkelforskriftens § 54. Bruksnavn som faller inn under § 5 i Lov om Stadnamn skal kunne kreves registrert som offisielt adressenavn. Også andre navn som ikke er bruksnavn kan registreres her når kommunen har bestemt det. Tildeling av adressetilleggsnavn for vegadresser følger egne regler gitt i matrikkelforskriftens § 54. CharacterString 0..1
adressetilleggsnavnKilde opprinnelsen til adressetilleggsnavnet. (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften). AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste) 0..1
avsluttetAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen. CharacterString 0..1
bruksenhetsnummerTekst Tekst for presentasjoner eller rapporter. Avledes fra bygningsinformasjon. Hvis flerbrukshus: en tekst pr bruksenhet. Ingen tekst hvis "unummerert bruksenhet". Eksempel: "H0102", "K0101" Merknad: Avledet fra Adressens forhold til Bruksenhet CharacterString 0..*
kommunalTilleggsdel Kommunal tilleggsdel for adresse, inneholder blant annet kommentarer AdresseTillegg (datatype) 0..1
- kartblad Hvilket kartblad adressens representasjonspunkt ligger på. CharacterString 0..1
- kommentarer Kommentarer for adresse Kommentar (objekttype) 0..*
koordinatkvalitet Beskrevet kvalitet for representasjonspunkt på bygning og adresse i gammelt register, GAB. Koordinatkvalitet tar vare på disse dataene fra GAB. Når stedfestingVerifisert er satt ok/ja, eller når representasjonpunktet flyttes, skal koordinatkvalitet fjernes fra representasjonspunktet da det ikke har noen mening lenger KoordinatkvalitetKode (kodeliste) 0..1
koordinatsystem opplysning om koordinatenes referansesystem ReferansesystemKode (kodeliste) 0..1
kortnavn en forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. Hvis adressetilleggsnavnet er på 25 tegn eller mindre vil kortAdressetilleggsnavn inneholde det samme navnet Merknad: Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer. CharacterString 0..1
oppdatertAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har forårsaket en ny versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon. CharacterString 0..1
representasjonspunkt Representasjonspunkt for adressen. Angir normalt atkomsten til en bygning, bolig eller andre objekter og steder. Dersom en adresse kun gjelder en bygning med en adresse, plasseres punktet innenfor bygningens omriss like ved inngang /atkomst. Det samme gjelder dersom det er knyttet flere adresser til flere innganger/atkomster til en bygning. Adressepunktene plasseres like ved de respektive innganger/atkomster innenfor bygningens omriss. For bygg med altangang eller svalgang med atkomst til den enkelte bolig via utvendig atkomsttrapp, plasseres adressepunktet i trapp nærmest terrengnivå Punkt registreres også uten at en har bygningens omriss, -men da settes ikke kvalitetsmerket for at den er verifisert mot omrisset. For ubebygde eiendommer verifiseres det at punktet er innenfor teigen og ved atkomst. Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ADRESSETEKST CharacterString 0..1
ADRESSETILLEGGSNAVN CharacterString 0..1
ADRESSETILLEGGSNAVNKILDE AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste) 2 0..1
CharacterString 0..1
BRUKSENHETSNUMMERTEKST CharacterString 0..*
AdresseTillegg (datatype) 0..1
CharacterString 0..1
Kommentar (objekttype) 0..1
KoordinatkvalitetKode (kodeliste) 0..1
ReferansesystemKode (kodeliste) 0..1
KORTNAVN CharacterString 25 0..1
CharacterString 0..1
Punkt 0..1
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 1..1
UNR Integer 3 0..1
Name Type English Description
adresseTekst CharacterString
adressetilleggsnavn CharacterString
adressetilleggsnavnKilde AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste)
avsluttetAv CharacterString
bruksenhetsnummerTekst CharacterString
kommunalTilleggsdel AdresseTillegg (datatype)
- kartblad CharacterString
- kommentarer Kommentar (objekttype)
koordinatkvalitet KoordinatkvalitetKode (kodeliste)
koordinatsystem ReferansesystemKode (kodeliste)
kortnavn CharacterString
oppdatertAv CharacterString
representasjonspunkt Punkt
matrikkelnummer Matrikkelnummer
undernummer Integer

Vis Matrikkeladresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Matrikkelnummer 1 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon martikkelenhet Matrikkelenhet 1 matrikkeladresse Matrikkeladresse 0..*
assosiasjon martikkelenhet Matrikkelenhet 1 matrikkeladresse Matrikkeladresse 0..*
assosiasjon martikkelenhet Matrikkelenhet 1 matrikkeladresse Matrikkeladresse 0..*
assosiasjon martikkelenhet Matrikkelenhet 1 matrikkeladresse Matrikkeladresse 0..*
assosiasjon Matrikkeladresse 0..* MatrikkeladresseIdent 0..*
arv subtype Matrikkeladresse supertype Adresse
Navn Beskrivelse
ingen seksjonsnummer /*seksjonsnummer brukes aldri på matrikkeladresse*/ inv: self.matrikkelnummer.seksjonsnummer -> isEmpty()