Adresse

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (fra bygg) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adresseTekst Tekst for presentasjoner: Adressenavn, nummer og eventuelt bokstav for vegadresser og matrikkelnummer og eventuelt undernummer for matrikkeladresse Eksempel: "Storgata 2B" eller "123/4-2" Merknad: Avledet fra Vegadresse og Matrikkeladresse CharacterString 0..1
adressetilleggsnavn Tildeling av adressetilleggsnavn for vegadresser følger regler gitt i matrikkelforskriftens § 54. Bruksnavn som faller inn under § 5 i Lov om Stadnamn skal kunne kreves registrert som offisielt adressenavn. Også andre navn som ikke er bruksnavn kan registreres her når kommunen har bestemt det. Tildeling av adressetilleggsnavn for vegadresser følger egne regler gitt i matrikkelforskriftens § 54. CharacterString 0..1
adressetilleggsnavnKilde opprinnelsen til adressetilleggsnavnet. (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften). AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste) 0..1
avsluttetAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen. CharacterString 0..1
bruksenhetsnummerTekst Tekst for presentasjoner eller rapporter. Avledes fra bygningsinformasjon. Hvis flerbrukshus: en tekst pr bruksenhet. Ingen tekst hvis "unummerert bruksenhet". Eksempel: "H0102", "K0101" Merknad: Avledet fra Adressens forhold til Bruksenhet CharacterString 0..*
kommunalTilleggsdel Kommunal tilleggsdel for adresse, inneholder blant annet kommentarer AdresseTillegg (datatype) 0..1
- kartblad Hvilket kartblad adressens representasjonspunkt ligger på. CharacterString 0..1
- kommentarer Kommentarer for adresse Kommentar (objekttype) 0..*
koordinatkvalitet Beskrevet kvalitet for representasjonspunkt på bygning og adresse i gammelt register, GAB. Koordinatkvalitet tar vare på disse dataene fra GAB. Når stedfestingVerifisert er satt ok/ja, eller når representasjonpunktet flyttes, skal koordinatkvalitet fjernes fra representasjonspunktet da det ikke har noen mening lenger KoordinatkvalitetKode (kodeliste) 0..1
koordinatsystem opplysning om koordinatenes referansesystem ReferansesystemKode (kodeliste) 0..1
kortnavn en forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. Hvis adressetilleggsnavnet er på 25 tegn eller mindre vil kortAdressetilleggsnavn inneholde det samme navnet Merknad: Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer. CharacterString 0..1
oppdatertAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har forårsaket en ny versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon. CharacterString 0..1
representasjonspunkt Representasjonspunkt for adressen. Angir normalt atkomsten til en bygning, bolig eller andre objekter og steder. Dersom en adresse kun gjelder en bygning med en adresse, plasseres punktet innenfor bygningens omriss like ved inngang /atkomst. Det samme gjelder dersom det er knyttet flere adresser til flere innganger/atkomster til en bygning. Adressepunktene plasseres like ved de respektive innganger/atkomster innenfor bygningens omriss. For bygg med altangang eller svalgang med atkomst til den enkelte bolig via utvendig atkomsttrapp, plasseres adressepunktet i trapp nærmest terrengnivå Punkt registreres også uten at en har bygningens omriss, -men da settes ikke kvalitetsmerket for at den er verifisert mot omrisset. For ubebygde eiendommer verifiseres det at punktet er innenfor teigen og ved atkomst. Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ADRESSETEKST CharacterString 0..1
ADRESSETILLEGGSNAVN CharacterString 0..1
ADRESSETILLEGGSNAVNKILDE AdressetilleggsnavnKildeKode 2 0..1
CharacterString 0..1
BRUKSENHETSNUMMERTEKST CharacterString 0..*
AdresseTillegg 0..1
KoordinatkvalitetKode 0..1
ReferansesystemKode 0..1
KORTNAVN CharacterString 25 0..1
CharacterString 0..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
adresseTekst CharacterString
adressetilleggsnavn CharacterString
adressetilleggsnavnKilde AdressetilleggsnavnKildeKode
avsluttetAv CharacterString
bruksenhetsnummerTekst CharacterString
kommunalTilleggsdel AdresseTillegg
koordinatkvalitet KoordinatkvalitetKode
koordinatsystem ReferansesystemKode
kortnavn CharacterString
oppdatertAv CharacterString
representasjonspunkt Punkt

Vis Adresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
AdressetilleggsnavnKildeKode 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..*
AdresseTillegg 0 ..1
KoordinatkvalitetKode 0 ..1
ReferansesystemKode 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Adresse 0..* Bygg 0..*
assosiasjon adresse Adresse 0..1 bruksenhet Bruksenhet 0..*
assosiasjon adresse Adresse 0..1 bruksenhet Bruksenhet 0..*
assosiasjon Adresse 0..* Bygg 0..*
arv subtype Matrikkeladresse supertype Adresse
arv subtype Vegadresse supertype Adresse
Navn Beskrivelse
kretstype /*kun en av hver kretstype/subklasse*/ inv: self.krets->forAll(k | (k.oclIsTypeOf(Grunnkrets)->size() <=1) AND (k.oclIsTypeOf(Kirkesogn)->size() <=1) AND (k.oclIsTypeOf(Postnummerområde)->size() <=1) AND (k.oclIsTypeOf(Tettsted)->size() <=1) AND (k.oclIsTypeOf(Valgkrets)->size() <=1) AND (k.oclIsTypeOf(KommunalKrets)->size() <=1))