Reinbeitedistrikt ReindeerPastureDistrict

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

administrativ arealenhet Merknad: Reinbeiteområdene er inndelt i administrative enheter kalt reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer.
administrative area unit
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beitetid fastsatt beitetid innen et reinbeitedistrikt Merknad: f.eks. 1.1 - 31.12 CharacterString 0..1
beitetidVedtak vedtaksorgan og dato for vedtak CharacterString 0..1
grenseVedtak vedtaksorgan og dato for vedtak CharacterString 0..1
link referanse til reindriftsplaner o.s.v, der en finner mer info om hvert distrikt, bl.a. om antall utøvere, og få en kobling i datasettet til dokumentene på internett Link (datatype) 0..1
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
reinbeitedistriktID identifisering av et reinbeitedistrikt ReinbeitedistriktID (kodeliste) 1..1
reintallHøyeste fastsatt høyeste reintall Integer 0..1
reintallVedtak vedtaksorgan og dato for vedtak CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Link 0..1
Flate 0..1
Punkt 0..1
ReinbeitedistriktID 1..1
Integer 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
beitetid CharacterString grazingPeriod established grazing period in a reindeer pasture district Note: e.g. 1 Jan. - 31 Dec.
beitetidVedtak CharacterString grazingPeriodResolution decision-making body and date of resolution
grenseVedtak CharacterString boundaryResolution decision-making body and date of resolution
link Link link reference to reindeer husbandry plans, etc. Access to more information about each district, such as the number of herders, etc. Data set link to Internet documents
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
reinbeitedistriktID ReinbeitedistriktID reindeerPastureDistrictID identification of reindeer pasture district
reintallHøyeste Integer maximumNumberOfReindeer specified maximum number of reindeer
reintallVedtak CharacterString numberOfReindeerResolution decision-making body and date of resolution

Vis Reinbeitedistrikt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Link 0 ..1
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
ReinbeitedistriktID 1 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Reinbeiteområde 1 reinbeitedistrikt Reinbeitedistrikt 1..*
assosiasjon Årstidsbeite 0..* distrikt Reinbeitedistrikt 1..*
assosiasjon Reinbeitedistrikt 1..* trekklei ReinTrekklei 0..*
assosiasjon Reinbeitedistrikt 1..2 distriktsavgrensning ReinbeitedistriktGrense 0..*
assosiasjon Reinbeitedistrikt 1..* drivingslei ReinDrivingslei 0..*
assosiasjon Reinbeitedistrikt 1 reindriftanlegg ReindriftAnlegg 0..*
assosiasjon Reinbeitedistrikt 0..* Beitehage 0..*
assosiasjon Siidaområde 0..* Reinbeitedistrikt 1
assosiasjon oppsamlingsområde Oppsamlingområde 0..* Reinbeitedistrikt 1..*