Nasjon Nation NASJON

objekttype

Kartverket Ukjent

selvstendig land avgrenset av riks- og evt. territorialgrense, og utgjør statens suverenitetsområde Merknad: Også kalt territorialområde
independent country delimited by national and possibly territorial boundaries
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
landnummer tilsvarer kommunenummer eller fylkesnummer på de respektive nivåene. Nummeret som skal brukes for geometrien av hele landet er 000 CharacterString 0..1
nasjonnavn offisielle navn på nasjonen AdministrativEnhetNavn (datatype) 1..*
- navn offisielt navn på administrativ enhet CharacterString 1..1
- språk angir hvilket språk navnet hører til. Angis som alpha-3 kode ihht. ISO 639-3 og ISO 639-5 CharacterString 0..1
AdministrativEnhet
område objektets utstrekning Flate 1..1
land alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Landkode (kodeliste) 0..1
administrativtNivå hierarkisk nivå for administrativ inndeling AdministrativtNivå (kodeliste) 0..1
Supertype_AdministrativEnhet
datauttaksdato dato for uttak fra en database DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Merknad: Bør bruke UUID. se http://en.wikipedia.org/wiki/UUID De som ikke benytter UUID må selv sørge for at denne er globalt unik. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusenten som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. NB: Navnerommet som skal brukes for dette produktet er NO.KARTVERKET.AdmEnheterNorge Hvis nødvendig erstatt "." som skilletegn med "_". CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 1..1
LANDKODE Landkode (kodeliste) 0..1
AdministrativtNivå (kodeliste) 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
IDENTIFIKASJON Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
LANDNUMMER CharacterString 3 0..1
AdministrativEnhetNavn 1..*
Name Type English Description
område Flate
land Landkode (kodeliste)
administrativtNivå AdministrativtNivå (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav CharacterString
landnummer CharacterString
nasjonnavn AdministrativEnhetNavn

Vis Nasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
AdministrativEnhetNavn 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon admSenterForNasjon Nasjon 0..1 administrasjonssenter AdmSenter 0..*
assosiasjon nasjon Nasjon 0..1 riksgrense Riksgrense 1..*
assosiasjon fylkesinndeling Fylke 0..* nasjon Nasjon 0..1
assosiasjon grunnlinje Grunnlinje 0..* nasjon Nasjon 0..1
assosiasjon nasjon Nasjon 0..1 avtaltAvgrensningslinje AvtaltAvgrensningslinje 1..*
assosiasjon nasjon Nasjon 0..1 territorialgrense Territorialgrense 1..*
assosiasjon nasjon Nasjon 0..1 EnNautiskMil GrenseSjø 0..*
arv subtype Nasjon supertype AdministrativEnhet