GeolVerneverdigOmr GeoConservationWorthyArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

omtrentlig angitt areal som inneholder ett eller flere geologiske objekter som kan være verneverdig(e)
approximately designated area containing one or more geological objects which may be protection-worthy
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
geoVernObjektId identifkator for verneverdig objekt Merknad: Identifikatornummer som består av kommunenr.+ løpenr. Eksempel. 1729001 for Lokalitet 001 i Inderøy kommune (1729). Områdets nummer. Integer 1..1
geoVernTematype hvilken geologisk tematype som er verneverdig Merknad: Hvilken verneverdig geologisk tematype (berggrunn, kvartærgeol., malmgeol. etc) det er tale om i område GeoVernTematype (kodeliste) 1..1
geolPavisningstype hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen GeolPavisningstype (kodeliste) 1..1
geositeNummer identifikator i IUGS database for geologiske verneverdige områder Integer 0..1
geoVernOmrNavn navn på verneverdig område Merknad: Navn på området som inneholder verneverdig(e) geologiske objekt(er) CharacterString 0..1
geoVernSakStatus hvor langt vernesaken er kommet i saksapparatet GeoVernSakStatus (kodeliste) 0..1
geoVernGrensetype kritere for avgrensingen av et verneverdig objekt GeoVernGrensetype (kodeliste) 0..1
geoVernAktivProsess aktive geologiske prosesser som er illustrert i området, og som gjør området verneverdig (massebevegelse, elveerosjon etc.) CharacterString 0..1
geoVernAreal størrelsen på det verneverdige arealet Merknad: Arealangivelse, grovanslag av areal. (Punkt=mindre enn 100daa, Liten=100daa (1kvdratkilom.), Middels=1-10 kvdratkilom, Stor=>10 kvadratkilom. CharacterString 0..1
geoVernVedlikehold type vedlikehold som er nødvendig for at et verneverdig objekt skal beholde sin verdi Merknad: Krav til vedlikehold/skjøtsel for at områdets verneverdi skal opprettholdes. Eksempel: Rensing av fjelloverflate, forhindre gjengroing, rydding av trær/skog. CharacterString 0..1
geoVernSystem hvorvidt området inneholder et større system av former og/eller avsetninger CharacterString 0..1
geoVernHovedtype overordnet type geologisk fenomen/tema som gjør objektet verneverdig Eksempel: Hovedtype som avsmeltningsformer, brerandavsetning, putelava, eldre skjerp, mineralforekomst etc. CharacterString 0..1
geoVernTilleggInnhold supplerende informasjon om innholdet i verneverdig område eller objekt Eksempel: Underordnede observasjoner som strandlinjer, esker, smeltevannsløp, etc. CharacterString 0..1
geoVernViktigProsess viktige geologiske prosesser som kan observeres i området Merknad: Viktige geologiske prosesser som gjør området verneverdig (glasiale prosesser, undersjøisk vulkanisme, kontaktmetamorfose, myrmalmutvinning) CharacterString 0..1
geoVernProsessalder anslått alder på dannelsen av verneverdig objektet Merknad: Trolig alder på dannelsen av hovedtype/hovedinnhold eller prosess. Integer 0..1
geoVernAKriterie det primære kriteriet som gjør objektet verneverdig Eksempel: Vernekriterium som sjeldenhet, representativitet, mangfold, funksjon, uberørthet CharacterString 0..1
geoVernBKriterie det sekundære kriteriet som gjør området verneverdig Eksempel: Vernekriterium som forskningspotensiale, klassisk lokalitet, nøkkelomr. for vit. forståelse, naturhistorisk dokumentasjon, instruktiv lokalitet, tilgjengelighet, urørt natur, viktig landskapselement. CharacterString 0..1
geoVernCKriterie mer perifert vernekriterie Merknad: Objektets egenverdi representerer mye av verneverdigheten CharacterString 0..1
geoVernVerdi hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe). Inndeles etter graden av faglig verneverdi i internasjonal/nasjonal, regional eller lokal sammenheng. GeoVernVerdi (kodeliste) 0..1
geoVernInngrep inngrep som forringer verneverdi og opplevelsesverdi Eksempel: Inngrep som massetak, gjeldende arealbruk o.l. CharacterString 0..1
geoVernHovInnhold viktigste geologiske registrering eller observasjon i området Merknad: Hovedinnhold, fagtermer for de viktigste geologiske registreringer/observasjoner i området. Eksempel: Morene, bresjøterasser, delta, opp/ned-kriterier i putelava, fyrsetting, smaragder etc. CharacterString 0..1
geoVernType hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner. GeoVernType (kodeliste) 0..1
geoVernOffentliggjoring offentligjøringstiltak Merknad: Offentliggjøring/tiltak/tilrettelegging som er gjennomført for å gjøre området/attraksjonen offentlig kjent (eks. info-senter, info-tavle, brosjyre, guiding, del av natursti) CharacterString 0..1
geoVernLitteratur henvisning til relevant litteratur CharacterString 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
geoVernObjektId Integer geoPreservationObjectTime identifier for conservation-worthy object Note: Identification number consisting of municipal no. + serial no. For example: 1729001 for Site 001 in Inderøy municipality (1729). The number of the area.
geoVernTematype GeoVernTematype geoPreservationThematicType which geological thematic type is conservation-worthy Note: Which conservation-worthy geological thematic types (bedrock, quaternary geol., ore geol., etc.) exist in the area
geolPavisningstype GeolPavisningstype
geositeNummer Integer geoSiteNumber identifier in the IUGS database for conservation-worthy geological areas
geoVernOmrNavn CharacterString nameOfGeoPreservationArea name of conservation-worthy area Note: Name of the area containing conservation-worthy geological object(s)
geoVernSakStatus GeoVernSakStatus geoPreservationCaseStatus how far the case has progressed in the administrative process
geoVernGrensetype GeoVernGrensetype TypeOfGeoPreservationBoundary criterion for delimitation of a conservation-worthy object
geoVernAktivProsess CharacterString geoPreservationActiveProcess important geological processes that can be observed in the area Note: E.g glacial processes, subsea volcanism, contact metamorphism, bog ore extraction
geoVernAreal CharacterString geoPreservationArea the size of the conservation-worthy area Note: Specification of area, rough estimate of area. (Point=less than 10 hectares, Small=10 hectares (1 square kilometre), Medium=1-10 square kilometres, Large=10 square kilometres.
geoVernVedlikehold CharacterString geoPreservationMaintenance type of maintenance necessary for an object to keep its value Note: Requirements related to maintenance/care to maintain the area's conservational value. For example: Clearing of mountain surfaces, preventing overgrowth, clearing of trees/forest
geoVernSystem CharacterString geoPreservationSystem whether the area contains a larger system of shapes and/or deposits
geoVernHovedtype CharacterString geoPreservationMainType paramount type of geological phenomenon/topic which makes the object worthy of conservation For example: Main types such as ablation shapes, glacial edge deposits, pillow lava, older ore sites, mineral deposits, etc.
geoVernTilleggInnhold CharacterString geoPreservationAdditionalContent supplementary information about what the area or object contains For example: Subordinate observations such as shorelines, eskers, melt water courses, etc.
geoVernViktigProsess CharacterString geoPreservationImportantProcess important geological processes that can be observed in the area Note: Important geological processes making the area conservation-worthy (glacial processes, subsea volcanism, contact metamorphism, marsh ore extraction)
geoVernProsessalder Integer geoPreservationProcessAge estimated age of the formation of a conservation-worthy object Note: Probable age of the formation of main type/main content or process.
geoVernAKriterie CharacterString geoPreservationACriterion the primary criterion which makes the object conservation-worthy For example: Preservation criterion such as scarcity, representativeness, diversity, function, untouched nature
geoVernBKriterie CharacterString geoPreservationBCriterion the secondary criterion making the area conservation-worthy For example: Preservation criterion such as research potential, classic site, key area for scientific understanding, natural history documentation, instructive site, availability, untouched nature, important land areas??<truncated>
geoVernCKriterie CharacterString geoPreservationCCriterion more peripheral preservation criterion Note: The intrinsic value of the object represents much of the conservation-worthiness
geoVernVerdi GeoVernVerdi geoPreservationValue whether the object is of international, national, regional or local value Note: Criteria for selection and prioritisation of conservation-worthy geological objects (priority group). Classified according to the degree of technical conservational value, in an international/national, re<??truncated>
geoVernInngrep CharacterString geoPreservationIntervention interventions which diminish the conservational value and the experience value For example: Interventions such as borrow pits, applicable land use, etc.
geoVernHovInnhold CharacterString geoPreservationMainContent most important geological registration or observation in the area Note: Main content, technical terms for the most important geological registrations/observations in the area. For example: Moraines, ??(kame deltas/ice lake terraces), deltas, up/down criteria in pillow lava, loosening rock by heating, <??truncated>
geoVernType GeoVernType geoPreservationType which type of preservation the object is subject to Note: Distinguishes between the relevant types of preservation falling under different legislation and restrictions.
geoVernOffentliggjoring CharacterString geoPreservationPublicity initiative to give publicity to the GeoConservation-Worthy feature or area Note: Actions taken to make the area/attraction known to the public (for example: information centre, information board, brochure, guiding, part of nature trail)
geoVernLitteratur CharacterString geoPreservationLiterature reference to relevant literature
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* GeolVerneverdigOmr 0..1
assosiasjon GeolVerneverdigObj 0..* Utstrekning GeolVerneverdigOmr 0..1