Barneveg BARNEVEG

objekttype

Kartverket Erstattet

Barns skoleveg med vurderinger om faregrad
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
barnevegType BarnevegType (kodeliste) 1..1
lokalisering Kurve 1..1
fare JaNei (kodeliste) 1..1
farebeskrivelse Farebeskrivelse (kodeliste) 1..1
BarnetråkkGenerell
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
digitaliseringsmålestokk kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000. Integer 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
POSISJONSKVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
DIGITALISERINGSMÅLESTOKK Integer 8 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 0..*
BARNEVEGTYPE BarnevegType 1..1
Kurve 1..1
FARE JaNei 1..1
FAREBESKRIVELSE Farebeskrivelse 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
opphav CharacterString
digitaliseringsmålestokk Integer
kommune Kommunenummer (kodeliste)
barnevegType BarnevegType
lokalisering Kurve
fare JaNei
farebeskrivelse Farebeskrivelse

Vis Barneveg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BarnevegType 1 ..1
Kurve 1 ..1
JaNei 1 ..1
Farebeskrivelse 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Barneveg supertype BarnetråkkGenerell