SittegruppeBenk

objekttype

Kartverket Utkast

Kombinasjon av benk(er) og bord eller kun benker.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adkomstKant Mulig kanthøyde i overgang mellom benkoppstillingsplass og vei oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
adkomstTilgjengelig Angis om adkomst fra vei til sittegruppe er tilgjengelig for alle, dvs. mht stigning, dekke, tilstand dekke og kontrast Boolean 0..1
armlene Angis om det finnes minst en armlene. Boolean 0..1
dekkeFasthet Angis fasthet av underlag Dekkefasthet (kodeliste) 0..1
dekkeMateriale Type av underlag Dekkemateriale (kodeliste) 0..1
dekkeTilstand Kvalitet av underlag Dekketilstand (kodeliste) 0..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
geometri Geometri GM_Point 1..1
helning Helning skal beskrives om hele område er flat og måles der folk sitter ved bord og ved plass for utstyr. Helning oppgis i grad med 1 desimal. Real 0..1
høydeBenk Avstand mellom bakken og toppen av sete. Angis i cm uten decimal. Integer 0..1
høydeBord Avhengig verdi - må kun angis dersom Utstyrtype is Benker og bord. Avstand mellom bakken og undersiden av bordplaten (i cm). Integer 0..1
oppstillingsplass Avhengig verdi - må kun angis dersom Utstyrtype is Benk. Plass ved siden av en benk for oppstilling av f.eks. rullestol eller andre hjelpemidler eller barnevogn. Boolean 0..1
plassering Angi om sittegruppe/benker er tilbaketrukket fra gangareal og ikke hindrer fri ferdsel. Plassering (kodeliste) 0..1
ryggstøtte Angis om det finnes ryggstøtte. Boolean 0..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - Beregningen gjøres på grunnlag av de kartlagte verdiene og tester om disse er iht kravene i TEK17. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
utstikkBord Avhengig verdi - må kun angis dersom Utstyrtype is Benker og bord. Avstand mellom enden av bordplaten og bein til bordet (i cm) som angir om rullestol kan rulle under bordplaten. Integer 0..1
utstyrtype Angi om det finnes en kombinasjon av benker og tilhørende bord eler kun benk(er) Utstyrtype (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BILDEFIL1 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
ADKOMSTKANT Real 5 0..1
ADKOMSTTILGJENGELIG Boolean 0..1
ARMLENE Boolean 0..1
Dekkefasthet 0..1
Dekkemateriale 0..1
Dekketilstand 0..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
Flate GM_Point 1..1
HELNING Real 5 0..1
HØYDEBENK Integer 5 0..1
HØYDEBORD Integer 5 0..1
OPPSTILLINGSPLASS Boolean 0..1
PLASSERING Plassering 0..1
RYGGSTØTTE Boolean 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
UTSTIKKBORD Integer 5 0..1
UTSTYRTYPE Utstyrtype 0..1
Name Type English Description
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
objektNr Integer
opphav CharacterString source
adkomstKant Real
adkomstTilgjengelig Boolean
armlene Boolean
dekkeFasthet Dekkefasthet
dekkeMateriale Dekkemateriale
dekkeTilstand Dekketilstand
forbedringsforslag CharacterString
geometri GM_Point
helning Real
høydeBenk Integer
høydeBord Integer
oppstillingsplass Boolean
plassering Plassering
ryggstøtte Boolean
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
utstikkBord Integer
utstyrtype Utstyrtype

Vis SittegruppeBenk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Dekkefasthet 0 ..1
Dekkemateriale 0 ..1
Dekketilstand 0 ..1
CharacterString 0 ..1
GM_Point 1 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
Plassering 0 ..1
Boolean 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Integer 0 ..1
Utstyrtype 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype SittegruppeBenk supertype Fellesegenskaper